יום חמישי, 7 בינואר 2016

וארא, עליה ו, יסוד בשבוע

וארא, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' ט,טז: "ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראתך את כחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ".


יש לנו עכשיו את התשובה לתמיהתנו: לא לטובת פרעה ומצרים באות המכות, לא לעשות בהם שפטים ולתקנם בטוב. ברגע שפגם הרשעות התגלם ונוטלה מפרעה הבחירה, גזר דין מות תלוי עליו ועל כל אשר לו; אולם, מעז יצא מתוק: מצרים ישמש משל לכל דורות העולם, ובמיוחד לישראל, למען יראו וייראו. "ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראתך את כחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ" = 3899, אומר ה' לפרעה (אשר התחזה לבורא העולם בעצמו בפני עמו). לאורך כל הדרך, כלום לא יקרה באופן מתאים לסבירות, הכל יהיה בהיפוך חוקי טבע להפליא, אף התיחסות הצוררים וחבריהם אל העבדים המתכוננים לצאת לחפשי: [שמ' יא,ג] "ויתן י-הוה את חן העם בעיני מצרים; גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם". אך כל מהלך הפלאים לא מספיק כדי לעורר בכל העם את האמונה השלמה והבטחון השמח אשר יכוננו כלים לישועה; ומשה, הרועה הנאמן, יבקש לרדת בעצמו להעלות את תודעת העם, ויכשל: [במ' כ,יא] "וירם משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמים; ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם". ובחסדיו הגדולים, ה' לא מפסיק להזמין לאדם חלונות, נקודות, ארועים דרכם להיודע לאלוהות, [מ"א כב,יט] "ויאמר: לכן, שמע דבר י-הוה. ראיתי את י-הוה ישב על כסאו, וכל צבא השמים עמד עליו, מימינו ומשמאלו". ואז אנחנו נתעורר ונקשיב למנהיג הקם להובילנו בחזרה אל הדרך הטובה: [יש' נא,א] "שמעו אלי רדפי צדק, מבקשי י-הוה; הביטו אל צור חצבתם (חוצבתם), ואל מקבת בור נקרתם (נוקרתם)", כי רק רודפי צדק ייקראו מבקשי ה', אשר תמצאו בעמקי לבבכם את שאריות המקדש אותו בקש ה' לבנות כדי לשכון בתוככם, וכפי שתתחיל לטהרו ולתקנו, הזיכרון יעוף להביא אל ההווה את הפתח המיוחל. זכר ליציאת מצרים מקיימים אנו מצוות, וזכר למעשה בראשית: לעורר בנו את חידוש הבריאה, לעורר בנו את הדרך הגאולית לצאת מכל העבדויות אליהן נקלענו. ונראה באהבה רבה את כל הטוב החל עלינו, וביראה נתיחס אל הצדק המופלא שהטביע ה' בבריאה, שהוצב בידינו לקיימו. ומתוך יחול עצמתי לאמת, לתפארתה של התורה הקדושה, יעמוד כל אשר ישכיל ליישר את דרכו, ויתפלל מתוך דמעה: [תהי' קמג,ז] "מהר ענני י-הוה, כלתה רוחי; אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם ירדי בור"; כי אינני רוצה את גורל הכסילים, אלא בן בריתך אני לעולמים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה