יום שני, 25 בינואר 2016

יתרו, עליה ג, תפארת בשבוע

יתרו, עליה ג, תפארת בשבוע. שמ' יט,כז: "וישלח משה את חתנו, וילך לו אל ארצו".
מי שמקבל, חיב להשפיע. הנביא אינו רשאי לשמור לעצמו את נבואתו. מי שפרנסתו מבורכת, מחויב לחלוק ממנה לזה הסובל מחסרון. מי שנעורו עיניו ונאורו לדבוק באמת, מחויב הוא להביא בשורה ולהכניס אל הברכה את כל אשר בחסותו. "וישלח משה את חתנו" = 1564, לגייר את משפחתו (ע"פ רש"י בשם המכילתא), על מנת לשוב ולצרף את כל ביתו לישראל (אשל אברהם בשם הגר"א). כי (דב' לב,נ) "בהר אשר אתה עלה שמה", הקבלה היא לפי הרצון להשפיע, מתברכים לפי המידה בה חפצים לברך את הזולת.
כנראה, כל הענין המסחרר של היות משה בהתחלה שופט יחיד ממונה על כל אשר יישפט בקרב העם, ועצת יתרו לחלוקת הסמכות וההסכמה של ה' לעצתו, היה רק כדי לכבד ולעורר את יתרו לתשובה. כי רק שלח משה "את חתנו" = 865, (שמ' יט,יד) "וירד משה מן ההר" לאמור שירד מהעול האדיר אשר היה עליו, מן ההר עליו היה כבי' בתור שופט יחיד, והתקין את שיטת השיפוט החדשה, מורבת על שרי אלפים ומאות וחמשים ועשרות. ויתרו רץ (ויק' כה,מא) "אל משפחתו", (ויק' כו,מא) "והבאתי אתם" בגשמיות וברוחניות, (במ' יח,י) "בקדש הקדשים"; כי אמנם לא למדתי, (יש' כט,יב) "לא ידעתי ספר" ולא מספיק הבנתי, (ש"ב כג,ד) "יזרח שמש" לעיני פתאום באשר אין עוד תועלת לאדם מאשר לדבוק באמת (קו' ג,יב) "ולעשות טוב בחייו".
יתרו נשלח על ידי משה, "וילך לו אל ארצו" = 430, לתקן את (ויק' נט,ו) "נפש" כל ביתו ורק אז (במ' ב,יג) "יביא אתו"; כי (תהי' לג,יג) "משמים" יתקבלו אל תחת כנפי השכינה, (תהי' יט,ט) "משמחי לב" כל הירא ומפחד, בבטחונם הגדול, בעבדם את ה' בשמחה. (במ' טו,יא) "ככה יעשה (ייעשה)" לכל הבא בלב שלם לקבל תורת ה', להתגייר, וכן לביתו, וה' (מש' כה,כב) "ישלם לך". כי הוא ילך "אל ארצו" = 328 (שמ' ד,יב) "ואנכי אהיה עם פיך"; (דה"ב כה,כח) "וישאהו", (מ"ב כב,ח) "ויקראהו" (מש' יד,יד) "איש טוב", הנמשל בהליכתו לעת אשר שרתה בה סכנה (שמ' יד,יט) "ויסע מלאך הא-להים" אל אלו אשר (איוב כד,טז) "לא ידעו אור" לפדותם מתוך מבוכי (שמ' י,כא) "חשך", (נחמ' ח,א) "ויאספו כל העם" (מ"א יב,כב) "ויהי דבר הא-להים" בפיהם, וכבר (תהי' קיט,ג) "לא פעלו עולה", כי (קו' יב,יא) "מרעה (מרועה) אחד" ננהגו; אשר בכל עת (ש"ב כב,ד) "אקרא י-הוה", (דה"ב טו,ח) "ויחדש" בי את מודעות השגחתו, אשר תצייר דרך של צדקה ומשפט לכל ימי.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה