יום חמישי, 28 בינואר 2016

יתרו, עליה ו, יסוד בשבוע

יתרו, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' כ,יב: "כבד את אביך ואת אמך, למען יארכון ימיך על האדמה אשר י-הוה א-להיך נתן לך".
ברית הנישואין, לפי המשנה הראשונה במס' קידושין, נכרת בכסף (זו הטבעת), בשטר (זו הכתובה) ובביאה, ביחוד בפועל של בני הזוג אשר יהיו לבשר אחד, לאחר שיעזבו את בתי הוריהם. כן הנישואין של בורא עולם עם בני ישראל יוחתמו בכסף (הרי יצאו בני ישראל ממצרים ברכוש גדול), אז יגיעו אל "הר סיני" = 335 לקבל תורה המהוה שטר נישואין בו הכלה מתקדשת אל "מלך מלכי המלכים", ולסוף הטקס, היחוד בביאת העם אל ארצו, לחיי דבקות לעולמים. זו, לפחות, התוכנית. "מעמד הר סיני" = 489 הוא נקודת מפנה: ה' ידבר (ברא' כ,ח) "ויקרא לכל עבדיו" (לכל אחד בשלמות) "בעת ההוא (ההיא)", (ברא' לט,יד) "ואקרא בקול גדול" מול הגלוי האדיר (תהי' לט,יג) "ככל אבותי" אשר (ירמ' יב,ז) "עזבתי". (שמ' יג,יד) "והיה כי ישאלך בנך" ויתבע ממך לאמור (ברא' לא,כז) "ולא הגדת לי", (יהו' ד,ז) "והיו האבנים האלה לזכרון", לוחות הברית, (ש"ב יז,ג) "ואשיבה כל העם", ואת נפשך (שמ' יג,יג) "תפדה". (נחמ' ח,ו) "ויענו כל העם אמן ואמן".
החיים על פני האדמה הם ענין של המשכיות המוסר מדור לדור. כבד "את אביך ואת אמך" = 902, (ברא' ח,יז) "ופרו ורבו על הארץ", אביך ואמך מכבודך, ומשורשם יבואו (ירמ' מ,ז) "אנשים ונשים וטף" אשר יטלו לידיהם את המורשת, להיבנות על אשר נבנה, לתקן את אשר נפגם, לכלול את כל דורות עברו בתהליך גאולתם המתוק.
על כן, "כבד את אביך ואת אמך" = 928, בסוד (ברא' א,ו) "יהי רקיע בתוך המים", יהיו מצוים השמים בזרימת החיים על פני הארץ, ישתקף באורחות חייך שהחיות אשר תקבל מהמים מקורה אך בשמים; (במ' כ,ח) "והוצאת להם מים מן הסלע", (במ' טז,יח) "ויתנו עליהם אש". (ש"א י,ט) "ויבאו כל האתות האלה". (ברא' כב,ג) "וישכם אברהם בבקר", (שופ' טו,יט) "ותשב רוחו", כי יש לו חלק ונחלה עמך. כיבוד אב ואם הוא השלכה ישירה מהכבוד לה'; אין יראת ה' היכן שכיבוד הורים ומורים ואבות עד סוף הדורות איננו, היכן שאין מודעות למשקל כל אשר נעשה למעננו. זה לעומת זה, כיבוד הורים מסגל ליראת שמים, אליה ישיב ה': (יח' לט,כט) "ולא אסתיר עוד פני".
כמידת חיבור האדם אל שורשיו, חיבור אדמתו (זו ביתו וגשמיותו התקינה) אליו. "למען יארכון ימיך על האדמה אשר י-הוה א-להיך נתן לך" = 1855; בזכות אותה נאמנות יכל לקום חזקיהו [מ"ב כ,ב] "ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל י-הוה לאמר"; בכח אותו חיבור נוכל להוכיח את האויב המנותק: [יש' ח,י] "עצו (עוצו) עצה ותפר (ותופר), דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל". [ברא' כב,ח] "ויאמר אברהם: א-להים יראה לו השה לעלה בני; וילכו שניהם יחדו", דור אחר דור ביתר שאת ויתר עז, מתקנים מתוך אשר קבלנו מהאבות אשר תקן אברהם מידת החסד, ועליה עמד יצחק לתקן את הגבורה וכן הלאה, כן אנחנו; (ירמ' יט,ח) "ושמתי את העיר הזאת" בה משתבח חיבור כל העולמות לכבוד ולתפארת; ובא לציון גואל.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה