יום שני, 11 בינואר 2016

בא, עליה ג, תפארת בשבוע

בא, עליה ג, תפארת בשבוע. שמ' י,כה: "ויאמר משה: גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת, ועשינו לי-הוה א-להינו".
לא רק יצאו כל בני ישראל ממצרים, עם הזקנים והנשים והטף ועם כל הבקר והצאן אשר להם. "ויאמר משה: גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת, ועשינו לי-הוה א-להינו" = 3146, וכן יחול על פרעה ועל כל מצרים, (דב' יג,ו) "כי דבר סרה על י-הוה א-להיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, והפדך מבית עבדים, להדיחך מן הדרך". ואתה אל תשכח [דב' טו,טו] "וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך י-הוה א-להיך; על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום": [שמ' כו,ל] "והקמת (והקימות) את המשכן, כמשפטו אשר הראית בהר". המשכן לה' שבלב, ומתוכו תמשוך את המקדש על פני הארץ.
פרעה מנסה לחמוק, להשתחרר מהמלכודת, אך הוא כבר יודע שאשר משה יודיע, פקודה היא לו: "גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת (ועולות)" = 1944, ביד היחידה של כולנו ביחד, ולא (ברא' מא,ד) "רעות המראה ודקת הבשר" תתן לנו כי אם ממיטב אשר לך. וגם לא לך ייחשב לזכות, כי אם לה' (עזרא ז,כז) "א-להי אבתינו אשר נתן כזאת" בידינו היום.
ועם ישראל ילכו לזבוח את אשר "גם אתה תתן בידנו", (במ' טו,לח) "ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם" = 1371 לזכור את כל מצוות ה', ולהסתייג מכל פולחן לאלילים, כדי להתקדש לה' אשר הוציא אותם ממצרים להעלותם עדיו; (דה"ב כט,טז) "ויוציאו את כל הטמאה אשר מצאו בהיכל י-הוה", החל מבין רגבי הלב, ומשם והלאה. כי ה' אוהב "זבחים ועלת" = 573, אבל ביתר ידרוש ראשית כל מן האדם: (ברא' כז,יג) "אך, שמע בקלי (בקולי)", להידמות לי במידותי. וזה באמת (מיכה א,טו) "כבוד ישראל", המגויסים לעשות צדקה ומשפט עלי אדמות. אשר על העטוף בחסדים ומעשים טובים נאמר: (יש' סג,א) "זה הדור בלבושו", כי חסדיו נאים לו.
פרעה יספק ממיטב הבקר והצאן של מצרים, ואנחנו נעלה, "ועשינו לי-הוה א-להינו" = 600, כנאמר (שמ' א,כ) "וירב העם ויעצמו מאד", כי לכך (ברא' לט,א) "הורד מצרימה": לרבות (תהי' סט,לג) "דרשי א-להים" (ברא' מה,ו) "בקרב הארץ", להיתקן בכל מיני (מש' ח,ו) "מישרים" כדי לחזק את (איוב לג,כו) "צדקתו", עד כדי שכליהם יהיו מוכנים לקבל (יש' יא,ב) "רוח י-הוה, רוח חכמה ובינה", להטיב עמם סביב; להביא את העולם, השקוע בהבדלות ואפליות שונות ומשונות, אל המתקת הכלל (יש' סא,ט) "כי הם זרע ברך י-הוה", מתוך דוגמא של אחדות, של ערבות, של צדקה ומשפט. (תהי' קנ,א) "הללוי-ה, הללו א-ל בקדשו". אשאביא-ל.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה