יום שני, 30 בנובמבר 2015

וישב, עליה ד, נצח בשבוע

וישב, עליה ד, נצח בשבוע. ברא' לח,ז: "ויהי ער בכור יהודה רע בעיני י-הוה, וימתהו י-הוה".
זה סיפור עצוב ומלא לקח, על השתלשלות הסיבה והמסובב, מידה כנגד מידה, בין דור לדור, בין איש לכל המושפע מפועלו.
הרי כל החוקים בידינו, וכן הבחירה. "ויהי ער בכור יהודה רע בעיני י-הוה, וימתהו י-הוה" = 1490 , להזכירך אשר אמר ה' (יש' נד,י) "וברית שלומי לא תמוט", שלא תפול, ועל פי הברית, במעשה ידיך תזכה לברכה או להפכה. הרי החוק לנתמה: (ירמ' יח,כ) "הישלם (הישולם) תחת טובה, רעה?", היכן ההגיון לעשות כן? אז אם שלמת רעה תחת טובה, רעה כפלים יצרת לך, ועל טובה שהשבת לחסדי ה', רק טובה תקבל. ועל המקרים באשר אין זה מה שנראה לשכלנו המוגבל, כבר נצטוה אף הנביא: (דניאל יב,ט) "לך דניאל, כי סתמים (סתומים) וחתמים (וחתומים) הדברים".
האחים קצפו על יוסף, והיו שטענו נגדו גזר דין מות. יהודה הציל את חייו, בהציעו למכור אותו כעבד במקום. הוא היה המנהיג, בחינת מלך על כולם. אל מול צערו של יעקב אביהם ונסיגתו אל תוך אבל עמוק על בנו, כל האחים התרחקו מהנהגת יהודה, מאוכזבים על שלא העיר אותם מהטעות, והיו עושים כדבריו ומשיבים את יוסף אל אביו.
יהודה, מודח מגדולתו עד שיוכיח את עצמו מחדש (מה שיקרה שוב מול יוסף, בפ' ויגש), יורד מאת אחיו, גולה מהמשפחה, מתחבר עם שותף, לוקח אשה מבנות הארץ, ומוליד ילדים; סוחב תמיד על נפשו את צער אביו הנגרם מפחדו, שלא עצר את אחיו ושחרר את יוסף כשיכל. תודעה זו מחניקה, הקדושה אצל יהודה מלאה כאב. ויהי "ער בכור יהודה" = 528 סימן לאשר נטמאו בניו (שופ' י,ו) "ויעזבו את י-הוה". כי "ער בכור יהודה רע בעיני י-הוה" = 966 כדוגמת  [ברא' יג,יג] "ואנשי סדם רעים וחטאים לי-הוה מאד", ומתוך מעשיו, (יואל ב,י) "רעשו שמים". הרי נולד הוא ליהודה כשהוא רחוק מאביו ומאחיו, כשנתווספת לו חובת התיקון והכפרה על צערו של אביו כל יום ביומו מחדש. לא יפליא להגיון הפשוט אי רצונו של ער בהקמת זרע תחתיו. מן הסתם, הוא רק יחפש את התענוג הרגעי. יש לו אשה נאה עד מאוד, והוא רוצה להינות ממנה, מבלי שצורתה תפסיד משלמותה בעקבות הריונות ולידות. ואז, הוא מתענג בה, ונזהר מאוד מלהזריע בה. (מלא' ג,כד) "והשיב לב אבות על בנים": סבא יושב באבלות על בנו המוחזק כמת, בעודו חי. אבא בגלות, נושא אשמה על סבל אביו אך אינו גואל אותו ממנו. הנכד, אינו רוצה בנים כלל, וחוצה את הגבול כשנמנע באופן פעיל מלהרות. (נחמ' ט,ו) "ואתה מחיה את כלם", עד אשר זוממים לעקור את החיים, ולא עד בכלל. והוא עדיין יכל "לחזור בתשובה", ואז היה ניצול.
את ער ואחריו את אונן, (שופ' א,טז) "את בני יהודה", שפט, "וימתהו י-הוה" = 493, על שסרבו (זכ' ח,ט) "להבנות" ולהקים תחתם דור שיכפר עליהם, שיקבל מהם יעד ומשימה. (הוש' ז,י) "ולא שבו אל י-הוה א-להיהם", אולי כי בעצבות המצפונית של אביהם לא מצאו פתח בכלל להיושע; בקשו מזון טוב לנפשם (ברא' מז,יג) "ולחם אין בכל הארץ"; (דב' כב,כז) "ואין מושיע"; (עמוס ג,יד) "ונפלו לארץ". אם לא בחייהם יקימו את תפקידם כיורשי ופותרי המחנק הרוחני אליו אביהם נקלע, אז במותם. מתוך הכאב של שיכול בניו, (שמ' יד,ל) "ויושע י-הוה ביום ההוא" את יהודה ואת יתר זרעו, ויפתח לפניו דרכי כפרה וישועה, לחזור לגדולתו, ולהוביל את ישראל על פני הארץ.Vaieshév, aliah de martes, tifEret en la semana

Vaieshév, aliah de martes, tifEret en la semana. Bereshit-Gen. 37,23: "Y será cuando vino Ioséf a sus hermanos, y despojarán a Ioséf de su túnica, de la túnica a franjas que sobre sí".
La majestad del verdadero rey permanecerá indemne, también sin el manto u túnica real. Veamos entonces -dijeron los hermanos de Ioséf- si también sin su túnica continuará conduciéndose con majestad, o si acaso él sólo actúa desde la apariencia que le dan sus vestiduras, y cuando esté desnudo de ellas, gemirá y gritará como un menesteroso que se siente carente de todo, y suplicará; y todo el sueño de su realeza caerá, como cae una prenda de quien no es digno de vestirla.
En su corazón, Ioséf ya disculpó y perdonó a sus hermanos por todo lo que habrá de vivir, a partir de lo que ellos hacen en este mismo momento. "Y será cuando vino Ioséf a sus hermanos, y despojarán a Ioséf de su túnica, de la túnica a franjas que sobre sí" -nuestro verso entero con valor 5105-, que nos traslada a Job en sus días felices, cuando [Job 1,5] "y será cuando se completaron los días de la fiesta, y enviará Job y los consagrará; y se levantó por la mañana y elevó ofrendas completas en número de todos; porque dijo Job: acaso pecaron mis hijos y blasfemaron hacia E-lokím en sus corazones. Así hará Job todos los días"; y así hará Ioséf, que es conciente de la necesidad trascendental de la unidad, y pedirá expiar por las acciones erradas de sus hermanos, para traerlos en la realización de sus propios sueños hacia bajo su gobierno, fuera de la tierra de Israel.
Hay algo mareante en el desarrollo de los acontecimientos. Sobre la pantalla del evento puntual, vemos ya chispazos de cuanto sucederá en el futuro como consecuencia directa de ésto. "Y será cuando vino Ioséf a sus hermanos" ("vaiehí kaAshér bá ioséf El Ejáv" = 767), él se ofrenda a sí mismo concientemente como (Vaikra-Lev. 1,9) "oláh (sacrificio que se quema por completo para Hashém), fuego que hace aroma placentero a Hashém" ("'oláh Ishéh réaj nijóaj laHashém"), él cayó al pozo para llegar a confortar (Bereshit-Gen. 39,22) "a todos los presos" ("Et kól haAsirím") en Mitsráim, y aún para ser llevado luego (Bereshit-Gen. 12,15) "a la casa de Faraón" ("béit par'óh") para volverse regente, y multiplicarse por fin en (Jos. 21,16) "las dos tribus éstas" ("shnéi hashvatím haEléh"), Efraím y Menashéh; y también por ésto le celan y envidian sus hermanos, que saldrá una tribu de cada uno de ellos, y dos tribus de éste que viste la túnica a rayas. Y Ioséf llora, porque comprende que por el acto mismo de la persecución de que le hacen objeto sus hermanos, un día se levantarán enemigos que no había ninguna necesidad en la creación de ellos, (Devarim-Deut. 1,44) "y les perseguirán" ("vairdefú Etjém") y les hostigarán, pues para ello habrán sido creados. (Zac. 1,17) "Y confortó Hashém aún más a Tsión" ("venijám Hashém 'ód Et tsión"), que es la cualidad de Ioséf, mientras él decía (Tehilim 8,2) "Hashém nuestro Amo, cuán grande es tu nombre" ("Hashém Adonéinu máh Adír shimjá"), pues aún (Tehilim 37,39) "en ocasión de estrechez-penuria", (Tehilim 92,5) "en-por las acciones de tus manos cantaré" ("bema'aséi iadéja Aranén"). 
Los hermanos de Ioséf erran en cuanto el modo en que entienden la relación entre significante ("mashál") y significado ("nimshál"), y evalúan que despojar a Ioséf de la "túnica a franjas que sobre sí" ("któnet hapasím Ashér 'aláv" = 1060), despojará naturalmente a su descendencia de la promesa según la cual (Jos. 16,4) "y recibirán parcelas los hijos de Ioséf, Menashéh y Efraím" ("vainjalú bnéi ioséf menashéh veEfraím") , ambas tribus, cada cual por separado. Mas Ioséf, (Jer. 23,28) "el profeta que consigo (hay un) sueño" ("hanaví Ashér Itó jalóm"), sólo está preocupado por conducir a que retorne (Jos. 24,31) "y rinda culto Israel a Hashém" ("vaia'avód israEl Et Hashém") sólo, sin desvíos como el presente, para iluminar al mundo.
Así, como muchas veces sucede, la opresión y la pena despiertan coraje, y aquéllo que no tenía la menor probabilidad de ocurrir se manifiesta de pronto en la realidad. "Y despojarán a Ioséf de su túnica, de la túnica a franjas que sobre sí" ("vaiafshítu Et ioséf Et kutantó Et któnet hapasím Ashér 'aláv" = 4338), y entonces, contra todo raciocinio sensato, en el extremo de la presión, [Shemot-Ex. 1,17] "y temerán (o reverenciarán) las parteras al E-lokím, y no hicieron como dijo a ellas el rey de Mitsráim, y harán vivir a los niños"; diga y haga lo que quiera el opresor, nosotros no nos desviaremos del bien que nos ordenó Hashém. Acerca de ésto dirá muchos años más tarde el profeta: [Ez. 44,9] "Así dijo Hashém E-lokím: todo hijo extaño, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, no vendrá a mi Templo; para todo hijo extraño que hay dentro de los hijos de Israel". Que hay también dentro de Israel ese que llamaremos "hijo extraño", que es hijo, pero a los efectos prácticos es un extraño: primero, el incircunciso de corazón, aquél que no se enmendó y pulió en la cualidad de "corazón bueno", y no grabó en su corazón la ley de E-lokím que es toda bien, y al final, también quien se abstuvo de ingresar al pacto de Hashém, que demanda también cortar el prepucio del órgano sexual. El tikún-enmienda de ambas condiciones es precisamente el hilo conductor trascendental de Ioséf, que comienza a desplegarse a partir de este evento que le resultará a la postre bendito, para convertirse en el celoso cuidador del pacto sagrado para todas las generaciones del mundo.


וישב, עליה ג, תפארת בשבוע

וישב, עליה ג, תפארת בשבוע. ברא' לז,כג: "ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כתנתו, את כתנת הפסים אשר עליו".
מידת המלך האמתי תעמוד לו גם ללא גלימה. אז בוא נראה, אמרו אחי יוסף, אם גם ללא הגלימה ימשיך הוא לנהוג כמלך, או שמא הוא רק נמשך אחרי חזותו ומלבושיו, וכשהוא עירום, יזעק כאביון המרגיש חסר כל, ויתחנן; וכל חלום מלכותו יפול, כנפול בגד שאין הוא ראוי לו.
בתוך לבו, יוסף כבר מחל וסלח על כל אשר יעבור עליו מתוך המעשה אשר הם כעת ממש עושים: "ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כתנתו, את כתנת הפסים אשר עליו" = 5105, וכדוגמת איוב בימי עשרו, [איוב א,ה] "ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם; והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם; כי אמר איוב: אולי חטאו בני וברכו א-להים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים"; וככה יעשה יוסף, המודע לצורך התכליתי באחדות, ויבקש לכפר על מעשי אחיו השוגגים, להביאם בהגשמת חלומותיו אל תחת שליטתו, בחוץ לארץ.
יש מעין סחרור בהשתלשלות הדברים. על מסך המאורע הנקודתי, אנו רואים את ניצוצות כל אשר יקרה בעתיד כתוצאה מזה. "ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו"  = 767, הוא מקריב במודע את עצמו (ויק' א,ט) "עלה אשה ריח ניחוח לי-הוה", הוא נפל לבור כדי לזכות בנחמו (ברא' לט,כב) "את כל האסירים" במצרים, ועוד כדי להילקח אח"כ (ברא' יב,טו) "בית פרעה" להפוך לשליט, עד כדי להתרבות אל תוך (יהו' כא,טז) "שני השבטים האלה", אפרים ומנשה; וגם על זה מקנאים בו אחיו, שיצא שבט מכל אחד מהם, ושני שבטים מהלזה, הלובש כתונת פסים. ויוסף בוכה, כי הוא מבין אשר מתוך עצם הרדיפה הזו שלהם אותו, יום אחד יקומו אויבים שלא היה בהם שום צורך לבריאה, (דב' א,מד) "וירדפו אתכם" ויסרו אתכם, כי לכך נבראו. (זכ' א,יז) "ונחם י-הוה עוד את ציון", את בחינת יוסף, כאמרו (תהי' ח,ב) "י-הוה אדנ-ינו, מה אדיר שמך", כי אף (תהי' לז,לט) "בעת צרה", (תהי' צב,ה) "במעשי ידיך ארנן".
אחי יוסף טועים בקשר בין משל לנמשל, ומשערים שלהפשיט מעליו את "כתנת הפסים אשר עליו" = 1060 יפשיט מזרעו ממילא את הבטחת (יהו' טז,ד) "וינחלו בני יוסף, מנשה ואפרים", שני שבטים, כל אחד לחוד. אבל יוסף, (ירמ' כג,כח) "הנביא אשר אתו חלום", רק מודאג להוביל לאשר ישוב (יהו' כד,לא) "ויעבד ישראל את י-הוה" בלבד, ללא סטיה, להאיר את העולם.
  ובכן, כפי שהרבה פעמים קורה, הצרה מעוררת עוז, והדבר שאין לו סיכוי לפתע מתבטא בנמצא. "ויפשיטו את יוסף את כתנתו, את כתנת הפסים אשר עליו" = 4338, ואז, כנגד כל הגיון סביר, בקצה הלחץ, [שמ' א,יז] "ותראין המילדת את הא-להים, ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים, ותחיין את הילדים"; יאמר ויעשה כרצונו הצורר, אנחנו לא נסטה מהטוב אשר צוה ה'. על כן יאמר הרבה שנים לאחר מכן הנביא: [יח' מד,ט] "כה אמר אדנ-י י-הוה: כל בן נכר, ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי; לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל". אשר יש גם בתוך ישראל את זה אשר ייקרא בן נכר: ראשית, הערל לב, אשר לא נתקן במידת לב טוב ולא חרת בלבו את החוק הא-להי שכולו טוב, ואחרית, זה הנמנע מלהיכנס לברית ה' בהימול בשר ערלתו. תיקון שניהם היא דוקא בחינת יוסף המתחילה להתפתח החל מהארוע היוצא מבורך בעיניו הזה, להיות שומר הברית לכל דורות עולם.

יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

Vaieshév, aliah de lunes, Guevurah en la semana

Vaieshév, aliah de lunes, Guevurah en la semana. Bereshit-Gen. 37,16: "Y dirá: A mis hermanos yo busco-solicito; di ahora a mí dónde ellos pastorean".
¿Cómo es que Ioséf no teme? El sabe que sus hermanos no están especialmente bienanimados a su respecto, y que lo ven como un factor peligroso para el desarrollo de sus vidas. ¿Y cómo es que Iaakóv envía a Ioséf a donde ellos? ¡El también sabe! Todo es bastante sorprendente. Pareciera como que hay un acontecer por dentro, que no lo que se aprecia a primera vista es lo que de verdad ocurrirá.
Ioséf sale a buscar a sus hermanos, y he el ángel GavriEl (de acuerdo a la exégesis de Rash"i y otros) le sale al encuentro. Y él identifica al ángel; porque si no, ¿cómo le va a decir "dime ahora" sin preguntar siquiera si el hombre sabe lo que él pide saber?. Y el ángel forma parte de la confabulación, y le envía en dirección a Dotán.
Ioséf interpretó los sueños que soñó, y es conciente de lo que sienten hacia él sus hermanos, y de todos modos dirá "A mis hermanos yo busco-solicito" ("Et Ejái Anojí mevakésh" = 943), al tiempo que entona en su corazón [Tehilim 23,1] "Canto de David, Hashém es mi pastor-camarada, no me faltará": ningún mal me ocurrirá, porque Hashém es mi pastor (ro'í), y es también mi camarada (re'í - ambas, lecturas correctas de la palabra "reish-'ain-iod"), y nada faltará de mis sueños, y el camino de su realización acaba de comenzar. Ioséf va (Ez. 19,1) "hacia los jerarcas de Israel" ("El nesiEi israEl"), en sumisión plena a la voluntad de Hashém, listo a llegar (Jos. 9,27) "al lugar que elegirá" ("El hamakóm Ashér ivjár") Hashém para pasarlo por él; en última instancia, él está en camino de adquirir (Prov. 2,6) "conocimiento y comprensión" ("dá'at utvunáh"), porque va a estar en su capacidad influir sobre (Tehilim 22,28) "todas las familias de naciones" ("kól mishpejót goím"), hasta que [Tehilim 145,10] "te reconocerán Hashém todos tus hechos (todas las creaturas que tú hiciste), y tus hombres de Jésed-piedad-amor te bendecirán", cuando la creación se habrá convertido ya en la (Prov. 31,30) "mujer temerosa-respetuosa de Hashém" ("Isháh irAt Hashém") merecedora de alabanza. Esta misión pasará en herencia a todas las generaciones descendientes de Ioséf, hasta el mashíaj ben-Ioséf mismo, con ayuda de Hashém muy pronto, de acuerdo a la impronta de Ionáh-Jonás, el profeta hebreo enviado a salvar a Nínive del mal que decretó sobre sí misma.
Y habló Ioséf al ángel, "y dirá: A mis hermanos yo busco-solicito" ("vaiómer Et Ejái Anojí mevakésh" = 1200), y él sabe (Bereshit-Gen. 21,2) "que habló con él E-lokím" ("Ashér dibér Itó E-lokím") por boca del ángel, que vino a anunciar a Ioséf (Bamidbar-Num. 11,17) "y no cargarás tú solo" ("veló tisá Atáh levadéja") lo que advendrá sobre tí, (Shemot-Ex. 32,32) "si izas-sobresees su pecado" ("Im tisá jataTám") contra tí, y lo perdonas aún de antemano, porque aceptas sobre tí el camino que te ha impuesto Hashém con corazón completo y con fe perfecta. (Devarim-Deut. 24,15) "El (aún) pronuncia su palabra" ("hú nosé Et dvaró"), y Ioséf sabe que no importa cuánto mis enemigos (Tehilim 38,13) "y los que reclaman mi mal" ("vedorshéi ra'atí") se propongan mal, al final les probará que Hashém convirtió todo el devenir para el máximo bien, (Reyes2 10,3) "y veréis el bien y lo recto" ("ureItém hatóv vehaiashár") gobernando en el mundo.
Ioséf identifica al ángel que sale a su encuentro, y comprende que trae un mensaje que a él tocará interpretar y desgranar. Por tanto, él no pregunta si su interlocutor sabe dónde sus hermanos pastorean, o dónde se conducen con espíritu fraterno hacia el prójimo (pastores o camaradas, nuevamente las dos lecturas válidas del original reish-'áin-iod-mem). De modo frontal, se dirige a él urgiendo: "di ahora a mí dónde ellos pastorean" ("haguídah ná lí Eifoh hém ro'ím" = 579), porque debo hablar con ellos en lenguaje claro, preguntarles (Is. 7,9) "si no creeréis" ("Im ló taAmínu) (Jer. 29,8) "a vuestros sueños" ("El jalomoteijém"); debo hallarlos (Bamidbar-Num. 16,27) "a las puertas de sus tiendas" ("pétaj Ohaleihém") cuando todo lo que son está tras ellos; porque hay una misión y un objetivo trascendente a la peripecia de cada uno de nosotros y de nuestros descendientes para siempre, y no debéis ser indiferentes a lo que me fue ordenado a mí, (Devarim-Deut. 32,47) "porque no algo vacío es de vosotros" ("ki ló davár rék hú mikém"); porque a todos nosotros juntos y unidos requiere la construcción de gueUláh-redención. Feliz aquél (Tehilim 33,12) "que Hashém es su E-lokím" ("Ashér Hashém E-lokáv"), que aún cuando la cualidad del Dín-Juicio-Rigor manifiesta en el nombre E-lokím está activa sobre él, él ve en ella solamente el Jésed-Piedad-Amor del nombre Hashém, (Jer. 44,17) "y mal no hemos visto" ("vera'áh ló raInu").וישב, עליה ב, גבורה בשבוע

וישב, עליה ב, גבורה בשבוע. ברא' לז,טז: "ויאמר: את אחי אנכי מבקש; הגידה נא לי איפה הם רעים".
איך זה שיוסף אינו מפחד? הרי הוא יודע שאחיו אינם דוקא שבעי-רוח ממנו, ואפילו רואים בו גורם מסוכן להשתלשלות חייהם. ואיך זה שיעקב שולח את יוסף אליהם? הרי גם הוא מודע לכל הנ"ל. הכל תמוה. נראה שיש דברים בגו, שלא מה שנראה במבט ראשון הוא מה שבאמת יתרחש.
יוסף יוצא לחפש את אחיו, והנה המלאך גבריאל (לפי רש"י ואחרים) פוגש אותו. והוא מזהה את המלאך; כי אם לא כן, איך יאמר לו "הגידה נא לי" בלי לשאול אם הוא בכלל יודע את מבוקשו? והמלאך שותף לכל המעשה התמוה, שולח אותו לכיוון דותן.
יוסף פתר את החלומות אשר חלם, ומודע הוא לרגשות אחיו אליו, ובכל זאת יאמר "את אחי אנכי מבקש" = 943 תוך כדי שהוא מנגן בלבו [תהי' כג,א] "מזמור לדוד, י-הוה רעי, לא אחסר": שום רע לא יקרה לי, כי ה' רועי, וה' גם רעי (חבר שלי, כמו ב-ואהבת לרעך); ולא יחסר מחלומותיו כלום, והדרך אל ההגשמה הרגע החלה. יוסף הולך (יח' יט,א) "אל נשיאי ישראל", בהכנעה שלמה לרצון ה', מוכן להגיע (יהו' ט,כז) "אל המקום אשר יבחר" ה' להעביר אותו בו; בתכלית, הוא בדרך לרכוש (מש' ב,ו) "דעת ותבונה", כי יהיה בכוחו להשפיע על (תהי' כב,כח) "כל משפחות גוים", עד אשר [תהי' קמה,י] "יודוך י-הוה כל מעשיך, וחסידיך יברכוכה", כי הבריאה כולה הפכה לבחינת (מש' לא,ל) "אשה יראת י-הוה" בפני הקב"ה. משימה זו תעבור בירושה לכל דורות בית יוסף, עד משיח בן יוסף עצמו, בע"ה בקרוב, כדוגמת יונה הנביא היהודי אשר נשלח להציל את נינוה מהרע שהביאה על עצמה.
וידבר יוסף אל המלאך, "ויאמר: את אחי אנכי מבקש" = 1200, והוא יודע (ברא' כא,ב) "אשר דבר אתו (אותו) א-להים", ובא לבשר ליוסף (במ' יא,יז) "ולא תשא אתה לבדך" את אשר יבוא עליך, רק (שמ' לב,לב) "אם תשא חטאתם" נגדך עוד מראש, כי תקבל על עצמך את שליחותך בלב שלם ובאמונה. (דב' כד,טו) "הוא נשא את דברו", ויוסף יודע אשר ככל שאויבי (תהי' לח,יג) "ודרשי (ודורשי) רעתי" יכוונו לרעה, בסוף יוכיח להם שמה' היה לטובה, (מ"ב י,ג) "וראיתם הטוב והישר" שולט בעולם.
יוסף מזהה את המלאך היוצא לקראתו, ומבין שיש לו מסר שהוא נדרש לפתור ולפענח. על כן, הוא אינו שואל אם האיש יודע היכן אחיו "רעים", שרועים את הצאן, שמתנהגים ברעות כלפי הזולת. פשוט פונה אליו בדרישה: "הגידה נא לי איפה הם רעים" = 579, כי עלי לדבר אתם בלשון ברורה, לשאול (יש' ז,ט) "אם לא תאמינו" (ירמ' כט,ח) "אל חלמתיכם (חלומותיכם)"; למצוא אותם (במ' טז,כז) "פתח אהליהם" כשכל הוייתם מאחוריהם, כי יש יעוד לכל אחד מאתנו ולזרענו עד עולם, ואין לכם להעלים עין מאשר נפקד עלי, (דב' לב,מז) "כי לא דבר רק הוא מכם", כי הרי את כולנו באגודה אחת דורשת עבודת הגאולה. אשרי (תהי' לג,יב) "אשר י-הוה א-להיו", שאף כשמידת הדין המשולה לשם א-להים מופעלת עליו, הוא רואה בה רק חסדי ה', (ירמ' מד,יז) "ורעה לא ראינו".
יום שבת, 28 בנובמבר 2015

Vaieshév, aliah de domingo, Jesed en la semana

Vaieshév, aliah de domingo, Jesed en la semana. Bereshit-Gen. 37,37: "Y se asentará Iaakóv en la tierra de residencia-temor de su padre, en la tierra de Cnáan".
El asentamiento de Iaakóv en la tierra sagrada, significa la disposición de recipientes hábiles de recibir luz superior en la tierra; desde este punto, se multiplicará la sacralidad en la tierra de Israel, y las oposiciones destacarán; y se desarrollarán sobre esta tierra, desde entonces y hasta hoy, innúmeros enfrentamientos entre fuerzas de bien y aquéllos que aman distintas formas del mal. "Y se asentará Iaakóv" ("vaieshév ia'akóv" = 500), que fue liberado por fin del esfuerzo de estar en viaje, en mudanza, y desde ahora conducirá el proceso de (Bereshit-Gen. 9,7) "fructificad y abundad" ("prú urbú") a la kedusháh-sacralidad que rige sobre la tierra, para crear (Bamidbar-Num. 27,17) "una comunidad testimonial de Hashém" ("'adát Hashém") que tengan siempre presente que (Bereshit-Gen. 42,11) "hijos de un (sólo) hombre somos nosotros" ("bnéi Ish Ejád nájnu"), (Jer. 26,16) "pues en nombre de Hashém nuestro E-lokím" ("ki beshém Hashém E-lokéinu"), que es (Tehilim 33,20) "nuestra ayuda y nuestro escudo El" ("'ezrénu umaguinénu hú"), haremos y actuaremos para iluminar de su luz.
Iaakóv retorna, y se asienta "en la tierra de residencia-temor de su padre, en la tierra de Cnáan" ("beErets meguréi Avív beErets cná'an" = 1054), y jura: [Bamidbar-Num. 14,21] "Y pues vivo yo, y llenará el Honor de Hashém toda la tierra" ("veUlám jái Aní vaimalé kvód Hashém Et kol haArets"); de modo tal que [Prov. 8,4] "a vosotros, hombres llamaré; y mi voz (es) hacia-para los hijos del hombre" ("Eleijém Ishím Ekrá vekolí El bnéi Adám"), (Zac. 30,9) "porque Hashém de los Ejércitos me envió a vosotros" ("ki Hashém TsebaO-t shlajáni Eleijém"). Y la fecundidad y el alimento de la tierra provienen de lo Alto, y Hashém [Tehilim 18,18] "me salvará de mi enemigo fuerte, y de quienes me odian, pues se han hecho más fuertes que yo". Porque vine a la tierra para declarar que [Tehilim 146,10] "reinará Hashém por todo el tiempo del mundo, tu E-lokím Tsión, para cada generación y generación, alabad a Hashém"; y desde aquí hallé una brecha para despertar a los hombres a la elección que hay en sus manos, entre muerte y vida, entre penuria y felicidad. Porque dijo el más sabio de los hombres: (Ec. 2,11) "y he que todo es aliento-vanidad (ambas, traducciones de "hével") y camaradería-maldad (ambas, traducciones de "reút") de espíritu" ("vehinéh hakól hével ure'út rúaj"), y hay quienes van a interpretar "hével" como algo insustancial, mínimo, irrelevante, y elegirán interpretar "reút rúaj" como maldad de espíritu; y todo será amargo para sus corazones, y no hallarán ninguna ventaja o valor al bien sobre el mal, y será invisible a sus ojos todo sentido que pueda portar la vida. Y habemos que interpretaremos "hével" en términos del aliento de la boca del hombre, que lleva dentro de sí el habla del hombre; y si todo es ese "hével", resulta que cuanto veas y oigas y pienses y sientas y hagas, todo, tiene esa cualidad del habla, que es capaz de modificar la realidad. Y entonces  "reút" sale de "réa"-prójimo, camarada como en la mitsváh de amar al prójimo ("re'ajá"); porque si todo tiene el poder del habla, entonces todas las partes de lo que hay tienen forzosamente una relación de camaradería entre sí, son inevitablemente solidarias, y lo que sea bendecido en una parte mínima contagiará bendición al resto, y de igual modo al revés. Y alcanzar el secreto anhelado de esta definición, que se constituye en arma de conciencia para enmendar todo mundo, costó todas las peripecias que hicieron descender a los hijos de Israel al exilio de Mitsráim-Egipto y a los otros que vinieron después, para inaugurar una y otra vez la conciencia recta sobre la tierra sagrada, para despertar desde ella la redención global.
En resumen, "y se asentará Iaakóv en la tierra de residencia-temor de su padre, en la tierra de Cnáan" -nuestro verso entero con valor 1554-, y en la declaración de su independencia en su tierra, instruyó a su descendencia para todas las generaciones: [Tehilim 18,23] "porque todos sus juicios están ante mí, y sus leyes no apartaré de mí", y soy recibido sobre la tierra que es bendecida cada vez que Israel retornan a ella, y entonces brota y florece y fructifica; y fijaremos límites, fronteras, para asegurar la sacralidad y la pureza desde las que incidiremos con puro bien, (Nej. 2,17) "y construiremos la muralla de Ierushaláim" ("veninvéh Et jomát ierushaláim") que ya no será más violada; (Sam.2 7,13) "e instalaré el trono de su reinado" ("vejonantí Et kisé mamlajtó"), porque de Hashém es la redención, y será Hashém revelado rey sobre toda la tierra. En ese día será Hashém uno, y su nombre uno: un nombre sólo, para una conducción manifiesta, armónica y toda ella shalóm.וישב, עליה א, חסד בשבוע

וישב, עליה א, חסד בשבוע. ברא' לז,לז: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען".
ישיבת יעקב בארץ, משמעותה התקנת כלים מסוגלים לאור עליון; משם תתרבה הקדושה בארץ ישראל, ויבלטו הניגודים; וישתלשלו עליה, מאז ועד ימינו, אין ספור התנקשויות בין כוחות הטוב לבין אוהבי רע. "וישב יעקב" = 500, אשר נפדה מטורח הדרך, ומעתה ינהיג את בחינת (ברא' ט,ז) "פרו ורבו" לקדושה החלה על הארץ, ליצור (במ' כז,יז) "עדת י-הוה" שיודו באשר (ברא' מב,יא) "בני איש אחד נחנו", (ירמ' כו,טז) "כי בשם י-הוה א-להינו", (תהי' לג,כ) "עזרנו ומגננו הוא", נעשה ונפעל להאיר מאורו.
יעקב שב, וישב "בארץ מגורי אביו, בארץ כנען" = 1054, וישבע: [במ' יד,כא] "ואולם חי אני, וימלא כבוד י-הוה את כל הארץ". כי [מש' ח,ד] "אליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם", (זכ' ל,ט) "כי י-הוה צבאו-ת שלחני אליכם". ופרנסת הארץ משמים, וה' [תהי' יח,יח] "יצילני מאיבי עז, ומשנאי כי אמצו ממני". כי באתי אל הארץ להכריז אשר [תהי' קמו,י] "ימלך י-הוה לעולם, א-להיך ציון, לדר ודר, הללוי-ה", ומשם מצאתי פתח לעורר את בני האדם בבחירה אשר בידיהם בין חיים לבין מות, בין יגון לשמחה. כי אמר החכם מכל אדם (קו' ב,יא) "והנה הכל הבל ורעות רוח", ויש שיפרשו הבל כדבר שפל, חסר משקל וחשיבות, ויפרשו רעות רוח מלשון רע; והכל יהיה מר ללבם, ולא ימצאו תועלת לטוב על הרע, ותיעלם מעיניהם כל משמעות לחיים. ויש אשר נפרש הבל מענין הבל פה האדם המוביל בתוכו את דיבור האדם, ואם הכל אותו הבל, כל אשר תראה ותשמע ותחשוב ותרגיש ותעשה, הכל, בבחינת דיבור, המשנה את המציאות. ורעות רוח, אז, מלשון ואהבת את רעך; כי אם הכל בבחינת דיבור, אז כל מרכיבי המצוי ערבים-רעים בהדדיות, ומה שיתברך באחד יביא ברכה לכלל וכן להפך. והשגת סוד ההכרעה הזו בבחינת נשק תודעתי לתקן כל עולם, עלה בכל התלאות אשר הורידו את בני ישראל אל תוך גלות מצרים ואת אשר באו אחריה, לחנוך שוב ושוב את התודעה הנכונה על אדמת קודש, ממנה לעורר גאולת עולם.
לסיכום, "וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען" = 1554, ובהכרזת עצמאותו בארצו יורה לזרעו לכל הדורות: [תהי' יח,כג] "כי כל משפטיו לנגדי, וחקותיו לא אסיר מני", ונתקבלתי על הארץ אשר מתברכת כל פעם, בישוב ישראל עליה, וצומחת ופורחת; ונשים גבולות לשמור על הקדושה והטהרה מהן נשפיע טוב (נחמ' ב,יז) "ונבנה את חומת ירושלם" שלא תיפרץ כבר לעולם; (ש"ב ז,יג) "וכננתי את כסא ממלכתו", כי לה' הישועה, והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

יום שישי, 27 בנובמבר 2015

Vaishláj, aliah de shabat kodesh, Maljut en la semana

Vaishláj, aliah de shabat kodesh, Maljut en la semana. Bereshit-Gen. 36,40: "Y éstos son los nombres de los jefes-líderes (de los clanes) de Esáv de acuerdo a sus familias, a sus lugares, en sus nombres: jefe Timná, jefe Alváh, jefe Iétet".
"Y éstos son los nombres de los jefes de los clanes de Esáv" ("veEleh shmót Aluféi 'esáv" = 1291), entre ellos quienes reconocerán un día a Hashém (Bereshit.Gen. 24,48) "que me condujo por un camino de verdad" ("Ashér henjáni bedérej Emét") y tomarán parte en la redención del mundo; y esos que atemorizarán al mundo por su actitud de (Prov. 21,6) "perseguidores de la muerte" ("mebakshéi mávet") y caerán (Jer. 44,13) "sobre Ierushaláim con la espada" ("'al ierushaláim bajérev") y sentenciarán que (Amos 5,2) "cayó, no volverá a levantarse" ("nafláh ló tosíf kúm", endulce Hashém nuestra sentencia); y todo ello adviene sobre mí desde lo Alto al modo en que yo mismo provoco (Sam.2 13,5) "para que vea" ("lemá'an Ashér ErEh"); hasta que dejemos de luchar contra la oscuridad y nos aferremos y depositemos nuestra seguridad (Sam.2 21,7) "sobre el juramento de Hashém" ("'al shvu'át Hashém") que dijo (Ez. 34,15) "yo conduciré a mi rebaño y yo los determinaré" ("Aní Er'éh tsoNí vaAní Arbitsém"), y elevaremos nuestra voz hacia lo Alto volcando nuestra alma, y luz nueva brilla en nuestros ojos: (Tehilim 88,10) "extendí hacia tí mis palmas" ("shatájti Eléja kapái") y en tí confío. Estos que están ordenados también de acuerdo "a sus lugares" ("limkomotám" = 650), que se levantarán a debilitarnos incluso cuando (Bamidbar-Num. 35,22) "y si de repente, sin litigio" (o razón oportuna, "veIm beféta' beló Eiváh"), sin razón y con crueldad atroz, en nombre de fantasías de su corazón, hasta que de resultas, se pararon perplejos (Reyes2 18,36) "y enmudecieron el pueblo" ("vehejeríshu ha'ám") atónitos de dolor y miedo; y los fuertes comprenderán que todo el mundo se para (Shemot-Ex. 28,30) "delante de Hashém siempre" ("lifnéi Hashém tamíd") y reside en nosotros la causa desde la que la acción de mal y la catástrofe despiertan, (Shemot-Ex. 32,19) "y se encolerizará Moshéh" ("vaíjar Af moshéh") sobre nosotros, para despertarnos a la teshuváh, al retorno hacia lo profundo de la verdad, que modificará toda nuestra conciencia de la realidad para bien. Y será cuando abramos los ojos del alma y veamos, (Is. 55,7) "y retornará a Hashém, y tendrá (Hashém) piedad de él" ("vaiashúv El Hashém vairajaméhu") así todo hombre, y sobre quienes no retornen en este momento cúlmine cumplirá Hashém su promesa (Ez. 25,13) "y extenderé mi mano sobre Edóm" ("venatití iadí 'al Edóm"), (Ioel 3,3) "y en la tierra, sangre y fuego" ("uvaArets dám vaEsh"), pues desde dentro de la conciencia rectificada de Israel despertó y sale a luz el gran y terrible día de Hashém. (Nej. 13,2) "Y convertirá nuestro E-lokím la maldición en bendición" ("vaiahafój E-lokéinu haklaláh librajáh"), (Devarim-Deut. 1,4) "tras haber golpeado" ("Ajaréi hakotó") a todo lo que ya no podría saber retornar, y se apagó por la magnitud de su mal la chispa, y sus brasas están frías, no elevarán llama. Y se levantará el refugiado y con él todo tsadík, justo sagrado, de entre los pobladores del mundo, y dirá (Tehilim 16,7) "bendeciré a Hashém" ("Avaréj Et Hashém") con todo mi corazón, y rogará en nombre suyo propio y de todos a quienes ama (Tehilim 86,2) "porque hombre de Jésed soy, salva a tu siervo" ("ki jasíd Aní hoshé'a 'avdejá") y se esforzará en conducirse con Jésed-piedad-amor tal como dijo, (Crón.1 15,1) "y preparará un lugar para el tabernáculo del E-lokím" ("vaiájen makóm leArón haE-lokím") para ser él mismo templo y morada de Hashém.
Y los jefes de los clanes se ordenan y comprenden también "en sus nombres" ("bishmotám" = 782), porque reflejan en sus actos (Jer. 51,29) "los pensamientos de Hashém" ("majshavót Hashém") (Ez. 20,6) "para todas las tierras" ("lejól haAratsót"), y al modo del iétser hará o instinto de mal que sirve transcendentalmente al máximo bien, también él ataca a lo más elevado, hasta que lo más elevado se torna digno de su posición, y lo hace como un vehículo que, en manos de su conductor, matará y destruirá para Hashém (Reyes1 11,32) "y en aras de Ierushaláim" ("ulemá'an Ierushaláim"); porque la sacralidad se eclipsa de Ierushaláim cuando no son sagrados quienes suben a ella, y tal como dijo Irmiáhu-Jeremías al destructor: harina ya molida has molido. Y el tikún-enmienda de Esáv también depende parcialmente de Israel, pues se le puede calificar a él de hambriento (tal como le dijo a Iaakóv que él tiene mucho, abundante, y de suyo nunca tanto como quisiera) de luz de verdad, y a mí me fue dicho (Is. 58,7) "acaso no repartes al hambriento tu pan" ("haló porés lara'év lajmejá"). Y una inflexión siquiera así de pequeña (apenas realizar actos de Jésed) en mi conducirme de acuerdo a lo que (Nej. 2,18) "dijo a mí" ("Ashér Amár lí") y haré, el hecho mismo de que yo me preocupe por mi prójimo con mi propio peculio, comenzará a rectificar también la emoción y el pensamiento en mi interior, hasta que se revele desde dentro mío (Tehilim 147,14) "el que pone tu frontera de shalóm" ("hasám gvuléj shalóm"), (Bamidbar-Num. 6,26) "y pondrá para tí shalóm" ("veiasém lejá shalóm") por todo el tiempo del mundo, desde dentro de Ierushaláim la ciudad sagrada, (Cantar. 7,3) "cercada de rosas" ("sugáh beshoshaním").
Y he aquí el inicio de la lista de sus jefes: "jefe Timná, jefe Alváh, jefe Iétet" ("Alúf timná' Alúf 'alváh Alúf iétet" = 1832), porque todo quien retorna en teshuváh y se reunirá a solas ante Hashém para derramar su corazón, y rogará purificarse y elevarse sólo por caminos amables y con amor, retornará a sus hermanos con irAh (temor reverencial sublime) brillante en su rostro a decir (Reyes1 17,1) "vive Hashém E-lokím de Israel que me paré ante él" ("jái Hashém E-lokéi israEl Ashér 'amadti lefanáv"); y la llama de su alma despertará a sus hermanos (Reyes2 23,3) "a erigir las palabras del pacto éste" ("lehakím Et divréi habrít hazóT"). Y dentro de los corazones tal como en el corazón del mundo, en las palmas mismas de vuestras manos, os habéis levantado (Crón.1 15,12) "y subisteis el tabernáculo de Hashém E-lokím de Israel" ("veha'alitém Et Arón Hashém E-lokéi israEl"), y eso será señal del fin de la esclavitud y el sojuzgamiento a las fuerzas oscuras, puesto que grabada ("jarút", igual que libertad, "jerút") está la palabra de E-lokím en el tabernáculo del corazón cual en el tabernáculo externo, con las piedras del pacto en su interior, que retorna al centro del Templo en Ierushaláim; y con gran alegría subirán, (Nej. 8,17) "y harán toda la congregación que retornan del cautiverio, sucót" (cabañas precarias como la de la fiesta de tishrei, "vaia'asú kól hakahál hashavím min hashévi sucót"): las mismas sucót que recibieron por prueba las otras naciones que pidieron Toráh para sí, y no superaron la prueba de la precariedad, de la provisoriedad, y reclamaron reinar sobre lo que sus manos no pueden controlar; ahora, que nos hemos hecho leves porque aceptamos sobre nootros la supervisión general y particular del Creador, que integramos concientemente la conexión perpetua entre la tierra y los cielos, ahora con fe completa nos sentaremos todos bajo la techumbre de la "sucáh" = 95 para coronar a (Bamidbar-Num. 21,22) "el rey" ("hamélej") sobre todo lo que hay, para que sea bien para nosotros y para cuanto se vincula con nosotros todos los días.וישלח, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

וישלח, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ברא' לו,מ: "ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם, למקמתם, בשמתם: אלוף תמנע, אלוף עלוה, אלוף יתת".
"ואלה שמות אלופי עשו" = 1291, מהם שיודו יום אחד לה' (ברא' כד,מח) "אשר הנחני בדרך אמת" ויטלו חלק בישועת עולם. האלו שיטרידו את העולם מהיותם (מש' כא,ו) "מבקשי מות" ויפלו (ירמ' מד,יג) "על ירושלם בחרב" ויכריזו עליה (עמוס ה,ב) "נפלה לא תוסיף קום", והכל עלי מאת ה' ומעשה ידינו כוננהו (ש"ב יג,ה) "למען אשר אראה"; עד אשר נפסיק להיאבק בחושך ונבטח ונישען (ש"ב כא,ז) "על שבעת (שבועת) י-הוה" אשר אמר (יח' לד,טו) "אני ארעה צאני ואני ארביצם", ונרים קול אל השמים לעת השתפכות נפש ואור חדש בעינינו: (תהי' פח,י) "שטחתי אליך כפי" ובך אני בוטח. האלו המסודרים גם "למקמתם" = 650, אשר יקומו לצרתנו גם (במ' לה,כב) "ואם בפתע בלא איבה", בלי סיבה ובאכזריות נוראה בשם בדיון נפשו, עד אשר (מ"ב יח,לו) "והחרישו העם" ונהיו המומים מרוב כאב ופחד, והגבורים יבינו אשר כל העולם עומד (שמ' כח,ל) "לפני י-הוה תמיד" ויש בנו הסיבה ממנה הפורענות תתעורר, (שמ' לב,יט) "ויחר אף משה" בנו לעורר אותנו לתשובה אשר תשנה את כל הוויתנו לטוב. ויהי כאשר נפקח את עיני הנשמה ונראה, (יש' נה,ז) "וישב (וישוב) אל י-הוה וירחמהו" כל האדם, ובאשר לא ישובו יקים ה' אשר הבטיח (יח' כה,יג) "ונטתי ידי על אדום", (יואל ג,ג) "ובארץ דם ואש", כי מתוך תודעת ישראל המתוקנת התעורר יום ה' הגדול והנורא. (נחמ' יג,ב) "ויהפך א-להינו הקללה לברכה", (דב' א,ד) "אחרי הכתו (הכותו)" את אשר לא ידע כבר לשוב ונכבה בעוונותיו הקשים הניצוץ, וגחליו קרים לא ירימו להבה. ויקום הפליט ועמו כל צדיק ביושבי תבל ויאמר (תהי' טז,ז) "אברך את י-הוה" בכל לבי, ויתחנן גם בשמו גם בשם כל אשר בחסותו (תהי' פו,ב) "כי חסיד אני הושע עבדך" ויתאמץ לנהוג בחסדים כאשר דבר, (דה"א טו,א) "ויכן מקום לארון הא-להים" להיות בעצמו משכן לאלוהיו.
והאלופים מסודרים ומובנים גם "בשמתם" = 782, כי הם משקיפים במעשיהם את (ירמ' נא,כט) "מחשבות י-הוה" (יח' כ,ו) "לכל הארצות", וכדוגמת היצר הרע שאף הוא לתכלית הטוב נברא, גם הוא תוקף את הנעלה עד שהנעלה נעשה ראוי למעמדו, כרכב בידי הנוהג אותו יהרוג ויהרוס למען ה' (מ"א יא,לב) "ולמען ירושלם", כי הקדושה סרה מירושלים כשאינם קדושים העולים אליה וכדברי ירמיהו שאמר למחריבה: קמח טחון טחנת. והתיקון של עשו גם הוא תלוי בישראל, הרי הוא רעב (כאמרו ליעקב יש לי רב, הרבה, אף פעם לא כל מבוקשי בידי) לאור אמת ולי נאמר (יש' נח,ז) "הלא פרס לרעב לחמך". ושינוי כזה קטן בהנהגתי כדברים (נחמ' ב,יח) "אשר אמר לי" ואעשה, עצם זה שאני אדאג לזולתי באשר לי, יתחיל לתקן גם את הרגש והמחשבה בתוכי, עד אשר יתגלה מקרבי (תהי' קמז,יד) "השם גבולך שלום", (במ' ו,כו) "וישם לך שלום" לעולמים, מתוך ירושלים עיר הקודש, (שה"ש ז,ג) "סוגה בשושנים".
והנה ראשית אלופיהם: "אלוף תמנע, אלוף עלוה, אלוף יתת" = 1832, כי כל השב בתשובה ויתבודד לפני ה' לשפוך לבו, ויתחנן להיטהר ולהזדכך רק בדרכי נועם ובאהבה, ישוב אל אחיו ביראה זוהרת בפניו לאמור (מ"א יז,א) "חי י-הוה א-להי ישראל אשר עמדתי לפניו", ולהבת נשמתו תעיר את אחיו (מ"ב כג,ג) "להקים את דברי הברית הזאת". ובתוך הלבבות כאשר בלב העולם בכפות ידיכם ממש, קמתם (דה"א טו,יב) "והעליתם את ארון י-הוה א-להי ישראל", וזה יהיה סימן לסוף השיעבוד לכוחות השפלים כי חרות דבר הא-להים באשר תוך הארון שבלב ובארון השב אל בית קדשי הקדשים; ובשמחה גדולה יעלו, (נחמ' ח,יז) "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות": אותן סוכות אשר נצטוו בהם הגוים בהיבקשם תורה לעצמם, ולא עמדו אז במחבן הארעיות ובקשו למלוך על הבלתי נשלט בידם; עכשיו, כשנהיינו קלים כי הודינו על ההשגחה הפרטית, על החיבור הבלתי נפסק בין ארץ לשמים, עכשיו באמונה שלמה נשב כולנו תחת קורת "סכה" = 95 להמליך את (במ' כ,יז) "המלך" על כל הנמצא, לטוב לנו ולאשר לנו כל הימים.יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

Vaishláj, aliah de viernes, Iesod en la semana

Vaishláj, aliah de viernes, Iesod en la semana. Bereshit-Gen. 36,19: "Estos son los hijos-clanes de Esáv, y éstos sus líderes-jefes, es Edóm".
He ante nosotros, un endulzamiento de magnitud enorme. Tal como interpretamos respecto de IshmaEl (en la meditación para shabát de Jaiéi Saráh), tampoco Esáv desea por naturaleza el mal, y también él es sustancialmente descendiente de los padres sagrados; sólo que, tal como ocurre en el caso de IshmaEl, siente erróneamente que tiene algo que demandar de Israel; y desde ese enojo se levanta contra nosotros por decreto de lo Alto, como el palo que no sabe que golpea y no elige golpear, cuando Israel mismo necesita ver el palo para evocar las leyes del Creador y retornar en dirección al bien (o cuando el Creador lo permite, y los misterios son de Hashém). Por ahora, nos hace mal Esáv, y mal mezclado en el bien nos hacemos a nosotros mismos; y en la naturaleza de "Esáv" = 376 está también el "shalóm"; y con ayuda de Hashém también él abandonará el camino de vacuidad y mal, y se unirá en su momento a la celebración de gueUláh.
Y es necesario desbrozarlo, porque "éstos son los hijos de Esáv" ("Eleh bnéi 'esáv" = 474): ¿y es que acaso (Bereshit-Gen. 4,9) "y hablará Hashém a Caín" ("vaióMer Hashém El Cáin") -que tampoco él es completamente malo-, o (Bereshit-Gen. 31,24) "y vendrá E-lokím a Laván el Arameo" ("vaiabó E-lokím El laván haAramí"), y a la descendencia de Esáv no hablará? He aquí la conexión en términos de (Jos. 4,24) "conocimiento-dáat" ("dá'at", la sefiráh del conocimiento, que conecta entre el mundo del pensamiento y los que le suceden), en términos de lazo que traduce el infinito al mundo de la medida y la forma, del conducto a cuyo través dirá el Creador desde lo Alto que (Bereshit-Gen. 18,21) "descenderé ahora y veré" ("Erdáh ná veErEh"), descenderá hasta su jardín, (Is. 8,14) "al templo" ("lamikdásh") suyo, hasta su novia en la Maljút-Reinado de nuestro mundo; y se erguirán entonces los que atienden (Bereshit-Gen. 19,3) "y vendrán a su morada" ("vaiabóU El beitó") (Sam.2 22,11) "sobre alas de viento-espíritu" ("'al kanféi rúaj"), y sabrán (Sam.2 19,43) "que próximo está el rey a mí" ("ki karóv hamélej Elái"), y que de verdad (Bereshit-Gen. 27,28) "del rocío del firmamento" ("mitál hashamáim") me sustento (Tehilim 105,40) "y pan del firmamento" ("veléjem shamáim") yo como; y serán todos los que retornan a Hashém anhelantes de redención como (Cantar 4,9) "mi hermana, novia" ("Ajotí kaláh") a sus ojos, porque habrán comprendido y se esforzaron en enmendarse a sí mismos, se pararon ante Hashém y dijeron hénos nosotros, (Ez. 28,18), "tus templos" ("mikdashéja") Hashém como nos ordenaste, y con nosotros, tsadikím, justos sagrados, de todas las naciones. (Reyes2 21,10) "Y hablará Hashém en mano de sus siervos los profetas" ("vaidabér Hashém beiád 'avadáv haneviIm"), hasta que todo quien rectificó su corazón declarará que he retornado a Hashém (Ez. 37,10) "y profeticé" ("vehinavéTi"), para decir que accedió a una conciencia superior, espiritual, en la que todo resulta tener sentido; y he aquí que se abrieron las puertas de la liberación, al haber caído el mal, pues rectificaron los que lo practicaban sus caminos.
Estos son los clanes que descienden de Esáv, "y éstos sus líderes-jefes, es Edóm" ("veEleh Alufeihém hú Edóm" = 277), que toda (Bereshit-Gen. 19,32) "descendencia" ("zéra'") de él ubicados (Vaikra-Lev. 9,11) "fuera del campamento" ("mijúts lamajanéh", que salieron y se salvaron a sí mismos de las vanidades y las delusiones de este mundo), adquieren condición de "ayuda-complemento" ("'ézer", con las mismas letras de "zéra'"), y se dirigirán (Shemot-Ex. 35,8) "a la luminaria" ("lamaOr") que se constituyó en los hijos de Israel, que rectificaron y purificaron y se habilitaron a sí mismos para la misión (Shemot-Ex. 40,38) "en todos sus viajes-traslados" ("bejól mas'eihém") y a lo largo de todas las viscicitudes que debieron pasar, para llegar hasta este momento maravilloso. (Ez. 36,23) "Y sabrán-supieron las naciones que yo soy Hashém" ("veiad'ú hagoím ki Aní Hashém"), (Bereshit-Gen. 28,15) "y he Yo contigo" ("vehinéh Anojí 'imáj"). Y hay justicia en el mundo, porque tanto Esáv como IshmaEl fueron liberados de su horrible misión, e Israel retornaron hacia el (Prov. 5,6) "camino de vida" ("Oraj jaím") que honra al tesoro sublime depositado en sus manos; (Crón.2 21,8) "y coronarán sobre ellos" ("vaiamlíju 'aleihém") al rey de reyes de los reyes, para hacer tsedakáh (acción de piedad justa) y justicia en el mundo. Y descubrirán de pronto que (Bereshit-Gen. 26,32) "¡hemos hallado agua!" ("matsáNu máim"), hallamos un fluido riquísimo de amor y de sabiduría que viene a nosotros de lo Alto, para que vivan todos los pobladores de la Tierra (Jer. 32,39) "todos los días como les será bien" ("kól haiamím latóv lahém"), (Devarim-Deut. 5,15) "y para que te sea de bien a tí" ("ulemá'an iitáv lejá"), porque tu bien siempre volverá a tí.
"Y éstos son sus jefes" ("veEleh Alufeihém" = 214), que (Is. 14,26) "sobre todas las naciones" ("'al kól hagoím") rige el deber de saber, que me esforzaré cuanto sea necesario para alcanzar (Reyes1 10,5) "espíritu" ("rúaj") bueno, y dentro suyo latirá (Reyes1 3,12) "un corazón sabio y que comprende" ("lév jajám venavón"), y como está escrito (Ez. 24,26) "vendrá el refugiado a tí" ("iavó hapalít Eléja"), extenderé mi alma por alas en gratitud, y pediré (Tehilim 140,2) "¡rescátame Hashém" ("jaltséni Hashém") de todo mal!, (Ester 4,16) "y de ese modo vendré al rey" ("uvjén Avó El hamélej"), y de ese modo vendremos, todos los abrazados juntos en la labor de enmendar el mundo desde la enmienda de nuestros corazones, y siguiéndole, la de nuestras acciones. Sobre eso está escrito, con el valor 751 de nuestro verso completo: (Prov. 3,23) "entonces caminarás con-hacia seguridad tu camino" ("Az teléj labétaj darkéja") porque alcanzaste la condición de (Job 25,2) "hacedor de shalóm" ("'oséh shalóm", la paz de la plenitud en movimiento), para obrar desde cuya fuerza fuiste creado.וישלח, עליה ו, יסוד בשבועוישלח, עליה ו, יסוד בשבוע. ברא' לו,יט: "אלה בני עשו, ואלה אלופיהם הוא אדום".
הנה לפנינו, המתקת כל ההמתקות. הרי, כפי שפרשנו לגבי ישמעאל (בהתבוננות לשבת פ' חיי שרה), גם עשו אינו חפץ ברע מטבעו, גם הוא במהותו זרע קודש; רק, בדיוק כמו ישמעאל, חש הוא שיש לו מה לתבוע מישראל, ותוך הרוגז הזה הוא קם עלינו משמים, כמו המקל אשר אינו יודע שהוא מכה ואינו בוחר להכות, כשישראל עצמו צריך לראות את המקל כדי להיזכר בחוקי בורא עולם, ולשוב אל המוטב (או כשנכון בעיני הבורא שיהיה, והנסתרות לה'). הברכות מתקיימות: גם כשבאים להרע לנו, אין עשו וישמעאל פועלים כי אם לשרת את דרכנו.
לבינתיים, רע לנו מעשו, ורע מעורבב בטוב מעצמנו, ובטבעו "עשו" = 376 = "שלום", ובע"ה גם הוא יעזוב את דרך הריק והרע ויצטרף בעתה לחגיגת הגאולה.
 וצריך עיון, כי "אלה בני עשו" = 474: וכי   (ברא' ד,ט) "ויאמר י-הוה אל קין" -אשר גם הוא לא היה כולו רע-, או (ברא' לא,כד) "ויבא א-להים אל לבן הארמי", ואל זרעו של עשו לא ידבר? הנה הקישור בבחינת (יהו' ד,כד) "דעת", בחינת החיבור בין האינסוף לבין עולם המידה והצורה, הצינור דרכו יאמר הבורא מן המרומים (ברא' יח,כא) "ארדה נא ואראה" עד הגינה שלו, (יש' ח,יד) "למקדש" שלו, אל הכלה שלו שבמלכות, ויקומו באי עולם (ברא' יט,ג) "ויבאו אל ביתו" (ש"ב כב,יא) "על כנפי רוח", וידעו (ש"ב יט,מג) "כי קרוב המלך אלי", וכי באמת (ברא' כז,כח) "מטל השמים" אני נזון (תהי' קה,מ) "ולחם שמים" אני אוכל; ויהיו כל השבים אל ה' וכמהים לגאולה כאילו (שה"ש ד,ט) "אחתי כלה" בעיניו ית', כי הבינו ועמלו לתקן את עצמם, עמדו לפני ה' באמרם הנה אנחנו, (יח' כח,יח) "מקדשיך" ה' כאשר צונו, ועמנו צדיקים מכל האומות. (מ"ב כא,י) "וידבר י-הוה ביד עבדיו הנביאים", עד כדי שכל אשר תקן את לבו יכריז אשר שבתי אל ה' (יח' לז,י) "והנבאתי", והנה נפתחו שערי הישועה בנפול הרע כי שבו הרשעים מדרכם.
אלה בני עשו, "ואלה אלופיהם הוא אדום" = 277 שכל (ברא' יט,לב) "זרע" שלו העומדים (ויק' ט,יא) "מחוץ למחנה" (שיצאו והצילו את עצמם מההבלים והבדיונות של העולם הזה) יהפוך להיות (דה"א יב,י) "עזר", ויפנו (שמ' לה,ח) "למאור" אשר נזדכך בישראל, שתקנו וטהרו וסיגלו את עצמם למשימה (שמ' מ,לח) "בכל מסעיהם" ובכל התלאות אשר עברו עליהם, אך לתועלת זו. (יח' לו,כג) "וידעו הגוים כי אני י-הוה", (ברא' כח,טו) "והנה אנכי עמך". ויש צדק בעולם, כי גם עשו וגם ישמעאל נפדו מתפקידם הנורא, וישראל שבו אל (מש' ה,ו) "ארח חיים" הנאה לאוצר הנשגב שבידיהם; (דה"ב כא,ח) "וימליכו עליהם" את מלך מלכי המלכים לעשות צדקה ומשפט בעולם. ויגלו לפתע כי (ברא' כו,לב) "מצאנו מים!", מצאנו שפע חסדים וחכמה, למען יחיו כל יושבי תבל (ירמ' לב,לט) "כל הימים לטוב להם", (דב' ה,טו) "ולמען ייטב לך" כי טובך תמיד יחזור עליך.
"ואלה אלופיהם" = 214, אשר (יש' יד,כו) "על כל הגוים" לדעת, כי אשתדל כל השתדלות להשיג לי (מ"א י,ה) "רוח" טובה ובקרבה יפעם (מ"א ג,יב) "לב חכם ונבון", וכפי שנאמר (יח' כד,כו) "יבוא הפליט אליך", אפרוש נפשי בהודיה בהבקשי (תהי' קמ,ב) "חלצני י-הוה" מכל רע(אס' ד,טז) "ובכן אבוא אל המלך", ובכן נבוא, כל הנחבקים יחדיו לתקן את העולם מתוך תיקון לבנו, וכדוגמתו מעשינו. על זה נאמר, בערך 751 כמנין הפסוק שלנו השלם, (מש' ג,כג) "אז תלך לבטח דרכך" כי השגת את בחינת (איוב כה,ב) "עשה שלום", לפעול בכוחה נבראת.

יום רביעי, 25 בנובמבר 2015

Vaishláj, aliah de jueves, Hod en la semana

Vaishláj, aliah de jueves, Hod en la semana. Bereshit-Gen. 35,2: "Y dirá Iaakóv a su hogar y a todo cuanto le acompaña: Quitad las deidades extrañas que hay en vuestro interior, y purificaos, y mudad vuestras vestiduras".
Iaakóv está frustrado. Ha retornado a casa pleno, completo, espléndido en el brillo de su tifEret de tanta bendición que le bendice; se asienta en su parcela, y empieza apenas a ejercer influencia sobre su tierra cual le fue ordenado por boca de Hashém. Y de pronto Shjém hijo de Jamór  -quien manda en esta tierra- viola a Dináh hija de Iaakóv, se prende de ella, y pide tomarla por esposa. En este orden. El, cuyo poder sobre la tierra parece darle arbitrio sobre todo quien la puebla, el violador, acude con su padre a donde Iaakóv, y en nombre de su apetito animal privado, piden unificar ambos pueblos. Los hijos de Iaakóv, que justo llegaron de la labor, toman espontáneamente el camino del juicio más duro y riguroso. Un pueblo completo que recibe y acepta que una violación sea el paso inicial de un compromiso matrimonial, y que no enfrenta a quien lo gobierna que pide -en nombre de sus más personales deseos- tomar decisiones que incidirán en el destino de todos,... un pueblo como ese es socio y cómplice pleno del acto de violación (la misma descripción explicará también la cualidad de un pueblo que es cómplice de su propia violación, etc.). Su sentencia es la muerte por espada: así dictaminaron, así ejecutaron. Pero Iaakóv siente que "me habéis afeado" ("'ajártem Otí", tres versos antes del nuestro). No importa si de acuerdo a la ley podíais hacer lo que hicisteis: falta en vuestra acción la belleza, la gracia, la expresión de Jésed-piedad-amor que aprendimos de Avrahám y de Itsják. No es correcto que así nos conduzcamos; pues a la postre, no al recto pensamiento sino a la furia y al enojo obedecisteis. Así reaccionará, "y dirá Iaakóv a su hogar y a todo cuanto le acompaña" ("vaióMer ia'akóv El beitó veEl kól Ashér 'imó" = 1592): [Prov, 16,32] "Mejor un largo de furias ("Erej Apáim", que cuesta mucho hacerlo enojar) que un fuerte-vigoroso, y (mejor) quien gobierna su espíritu que quien captura una ciudad". Porque aquí, debes enmendarte a tí mismo ante todo. Y a la hora del juicio, nunca pronunciar el veredicto más severo posible, sino que tendrás misericordia siempre del otro, y te llenarás de temor a cometer la más mínima injusticia ante Hashém. Y en el momento de tu estrechez, sé merecedor de la piedad de lo Alto, (Devarim-Deut. 9,3) "porque Hashém tu E-lokím (se manifiesta en) fuego que devora; El los exterminará, y El los doblegará" ("ki Hashém E-lokéja Esh Ojláh hú iashmidém vehú iajni'ém"). Y ésto, en tanto se cumpla la condición de que (Vaikra-Lev. 19,13) "no estafarás a (no te aprovecharás de) tu prójimo" ("ló ta'ashók Et re'éja"), ley que no es fácil de cumplir, y que te demandará erigir una estructura de justicia en todo donde estés. Pues alcanzar el nivel de conciencia de Israel, que te conecta de modo único a lo divino, requiere que ya hayas convertido tu corazón en morada de Hashém, y tus acciones todas darán lugar (Reyes2 24,13) "a todos los tesoros de la morada de Hashém" ("Et kol Otsrót beit Hashém"), que es donde tú mismo.
De facto, es tiempo de expiar, y de rectificar la conciencia que habilitó a semejante revelación de ira a incidir en el juicio: "Quitad  las deidades extrañas que hay en vuestro interior" ("hasíru Et Elohéi hanejár Ashér betojajém" = 1976), dirá Iaakóv, pues ellas impiden el cumplimiento de la promesa de Hashém que dijo: (Bereshit-Gen. 48,4) "y os daré la tierra ésta" ("venatáti Et haArets hazóT"). Quitad todas "las deidades extrañas que hay en vuestro interior" ("Elohéi hanejár Ashér betojajém" = 1304), que de hecho está escrito (guemará Shabat 105b, Ramba"m Hiljót Deót 2,7, Zohar Bereshit 27b y otros) que todo aquél que se enoja, que es dominado por la furia, es como si incurriese en idolatría; por tanto, quitar los ídolos del corazón es una labor que comienza por extirpar el enojo de dentro nuestro. Y sabido es que toda evocación idolátrica en la conciencia del hombre y en su acción le condena, le conduce al fracaso, como está escrito [Tehilim 106,36] "y rindieron-rendirán culto a sus nervios-ídolos, y les fueron-serán a trampa", porque es un camino sin salida hasta que se pierde el control (Reyes2 17,16) "y reverenciarán a todas las milicias del cielo" ("vaishtajavú lejól tsvá hashamáim"), a todos los cuerpos y fuerzas celestes. Porque todos los ídolos externos en toda su variedad, no son sino manifestaciones físicas de los ídolos que llevamos dentro, de las regencias e influencias que el hombre imagina, movido por el miedo insustancial, por la debilidad y vacuidad de su fe; hasta el punto en que se levantará un esclavo (de los condenados a servidumbre por deudas, por ejemplo, siempre por un plazo limitado) el día tan anhelado de su liberación, y pedirá en cambio perpetuar su condición servil, (Shemot-Ex. 21,6) "y perforará su amo su oreja con la lezna" ("veratsá' Adonáv Et Oznó bamartsé'a") y le servirá entonces para siempre, sólo porque se aferró a la seguridad ilusoria de la vida al servicio de su amo, y olvidó que le sacó Hashém de la esclavitud hacia la libertad, y le dio herramientas y recipientes para colmarse de bendición de lo Alto; y que el tsadík en-con su fe vivirá (ver Jabakúk 2,4) significa también que la fe enorme y proactiva que convertirá a un hombre en tsadík (justo sagrado), le abre de por sí canales de vida y de todo lo necesario para sustentarla. El instinto de mal pedirá cerrar, esclerosar, los conductos por los que incidimos con nuestro bien hacia fuera, (Prov. 5,9) "no sea que le des a otros tu brillo" ("pén titén laAjerím hodéja"). Su rectificación, en una conciencia más elevada, comienza por incidir con el objeto de recibir más (e incidir-compartir de lo mejor y del mejor modo para así también recibir), para poder incidir y compartir de nuevo, etc.
Y apoyado en la extirpación de todos los ídolos de dentro del corazón (que es morada de Hashém), "y purificaos, y mudad vuestras vestiduras" ("vehitaharú vehajalífu simloteijém" = 1216), o sea que (Shemot-Ex. 36,6) "hombre y mujer no harán más labor" ("Ish veIsháh Al ia'asú 'ód melaJáh") y no retornéis a vuestras rutinas, porque el campamento ha sido profanado, y una vez que lo hemos limpiado, urge asegurarlo para que no vuelva a ocurrir. Entonces nos dispondremos a la labor requerida: (Bamidbar-Num. 32,16) "cercos para rebaño construiremos a nuestro ganado aquí" ("gderót tsóN nivnéh lemiknénu póh"), que alrededor de las buenas cualidades del hombre, como en derredor de las mitsvót-preceptos (ya de acción como de abstención) legislaremos cercos, que pondrán distancia entre el rebaño y la tentación de violar el límite; desarrollaremos una teoría moral que aleje al hombre del enojo y de la vanidad (de hecho, también el que se envanece u enorgullece en su corazón por sobre el resto de las creaturas, se está rebelando al reinado de lo Alto), y trazaremos cercos para cuidar de los ojos y la boca y los oídos del hombre, y de su pudor, y así sucesivamente, para acercarle el tikún-enmienda que traerá bendición para él, y para todos a su través.
Entonces, no habrá más lugar a la pena, porque alcanzaremos plenamente la condición de Israel, que incluye la misión de ser luz para el mundo, y no se manifestará el Creador en su cualidad de Din-juicio-rigor sino que se revela [Sam.2 22,20] "y sale a la anchura conmigo, me rescatará porque tiene voluntad de mí", porque mi conciencia recta proyecta la voluntad divina en mis acciones. (Daniel 2,1) "Y se sobresaltará el ánimo" ("vatipa'ém rujó") de Iaakóv al comprender la importancia eterna de este tikún en este momento, en que se levantarán todos sus hijos (Jer. 18,20) "a devolver-apaciguar tu ira" ("lehashív Et jamatjá"), E-lokím nuestro. Desde entonces, toda generación será interrogada: (Tehilim 94,8) ¿Cuándo reflexionaréis (para comprender) ("matái taskílu"), cuándo sino hoy mismo?, (Jer. 34,15) "y retornaréis vosotros hoy" ("vatashúvu Atém haióm") por el camino que hemos descrito, para atraer hacia vosotros la luz sublime prometida para el Israel enmendado y listo, para hacer bien a la creación toda.


וישלח, עליה ה, הוד בשבוע

וישלח, עליה ה, הוד בשבוע. ברא' לה,ב: "ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו: הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם, והטהרו והחליפו שמלתיכם".
יעקב מתוסכל. הוא שב הביתה שלם וזוהר בתפארתו מרוב ברכה, יושב בנחלתו ומתחיל להשפיע על אדמתו כאשר צווה מפי א-ל; ופתאום שכם בן-חמור שליט הארץ אונס את דינה בתו של יעקב, נדלק עליה, מבקש לקחתה לאשה. בזה הסדר. הוא, הבריון האנס, בא אל יעקב עם אביו, ולשם תאוותו הבהמית הפרטית, מבקשים לאחד את שני העמים. בניו של יעקב הלכו לפי הדין הכי קשה. עם שלם המקבל מעשה של אונס כפתיחה לשידוך, ולא קם נגד השליט המבקש -בעקבות תאוותיו האישיות- לקבל החלטות המשפיעות על גורל כל אזרחיו, עם כזה הוא שותף מלא למעשה האונס (ואותו תאור יסביר גם את תכונות העם השותף לאונס של עצמו). גזר דינם למות לפי חרב: כך גזרו, והוציאו את הגזר דין אל הפועל. אבל יעקב מרגיש אשר "עכרתם אתי". לא משנה שלפי דין אפשר לתרץ את אשר עשיתם: חסר בו את היופי, החן, הביטוי של חסד אשר למדנו מאברהם ומיצחק. לא נכון לנו לנהוג כך, כי לא מתוך שכל ישר אלא מתוך כעס עשיתם. ברם, "ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו" = 1592: [מש' טז,לב] "טוב ארך אפים מגבור, ומשל (ומושל) ברוחו מלכד (מלוכד) עיר". כי אתה צריך לתקן את עצמך ראשית כל. ולעת משפט, אף פעם לא לגזור הכי קשה שאפשר, כי אם תרחם תמיד על זולתך, ותהיה מלא יראת רוממותו ית' שמא חלילה תטעה בדין. ולעת צרה היה זכאי לחסדי שמים, (דב' ט,ג) "כי י-הוה א-להיך אש אכלה, הוא ישמידם והוא יכניעם". וזה בתנאי שלעולם (ויק' יט,יג) "לא תעשק את רעך", שאינו דבר פשוט, וידרוש ממך להקים מערכת של צדק בכל אשר תהיה. כי להשיג את מעלת ישראל, המקנה חיבור מיוחד במינו לאלוהות, כרוך בתודעה באשר בית ה' בתוכך, ומעשיך בכל אשר תעשה יצרו (מ"ב כד,יג) "את כל אוצרות בית י-הוה" אשר בקרבך.
בדיעבד, זה הזמן לכפר, ולתקן את התודעה שהובילה להתגלות הכעס כגורם בדין: "הסרו (הסירו) את אלהי הנכר אשר בתככם" = 1976, יאמר יעקב, כי זה תנאי להבטחת הבורא אשר אמר: (ברא' מח,ד) "ונתתי את הארץ הזאת". הסירו את כל "אלהי הנכר אשר בתככם" = 1304, הרי כתוב (שבת קה,ב - רמב"ם דעות ב,ז - זוהר בראשית כז,ב ועוד) אשר כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה; ומתוך כך, להסיר את האלילים מהלב זו עבודה המתחילה מהסרת הכעס מקרבנו. וידוע אשר כל הופעה של עבודת אלילים בתודעת האדם תכשילהו, כנאמר [תהי' קו,לו] "ויעבדו את עצביהם, ויהיו להם למוקש", כי אין לדבר סוף, עד אשר (מ"ב יז,טז) "וישתחוו לכל צבא השמים". כי כל האלילים החצוניים לכל גווניהם, הם רק משלים לאלילים הפנימיים, לרשויות שהאדם מדמה לעצמו מתוך פחדו הירוד וחולשת אמונתו, עד כדי שיקום עבד שהגיע עתו סוף סוף להשתחרר ויבקש להמשיך בעבדותו, (שמ' כא,ו) "ורצע אדניו את אזנו במרצע" והיה לו עבד עולם, רק מתוך שנאחז בביטחון המדומה של היותו תחת מרות אדונו, ושכח אשר הוציא אותו הקב"ה מעבדות לחרות ונתן לו את הכלים להתמלא באורות משמים; וצדיק באמונתו יחיה משמעותו גם אשר גודל האמונה שתהפוך בן-אדם לצדיק, מנפיקה לו חיים וכל הנדרש להם בדרך ממילא. היצר הרע יבקש לסגור את צינורות השפעת הטוב החוצה, (מש' ה,ט) "פן תתן לאחרים הודך". התיקון, בתודעה גבוהה יותר, מתחיל מלהשפיע על מנת לקבל עוד, על מנת להשפיע, וכן הלאה.
ובעקבות הסרת האלילים מתוך הלב (שהוא משכן ה'!), "והטהרו, והחליפו שמלתיכם" = 1216, כלומר (שמ' לו,ו) "איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה" ואל תחזרו לשיגרה, כי המחנה פרוץ, ולאחר שנוקה, נחוץ לבטחו. אז נקום למלאכה הנדרשת: (במ' לב,טז) "גדרת צאן נבנה למקננו פה", שסביב מידות האדם כאשר סביב המצוות נחקוק גדרות להרחיק את הצאן מפיתוי העבירה, נפתח תורת מוסר שירחיק את האדם מהכעס ומהגאוה (הרי גם המתגאה בלבו על הבריות מורד במלכות שמים), ונצייר גדרות לשמור על עיני ואזני האדם ועל צניעותו, וכן הלאה, לקרב אליו את התיקון אשר יביא עליו ברכה, ועל הכלל כולו באמצעותו.
אז לא יהיה יותר מקום לצער, כי נשיג באמת את מעלת ישראל הנועד להאיר את העולם, ולא יתבטא הבורא במידת דיניו כי אם מתגלה [ש"ב כב,כ] "ויצא (ויוצא) למרחב אתי, יחלצני כי חפץ בי". (דניאל ב,א) "ותתפעם רוחו" של יעקב בידעו את החשיבות הנצחית של דברים אלו ברגע זה, בו יקומו כל בניו (ירמ' יח,כ) "להשיב את חמתך", א-להינו. משם, כל דור יישאל: (תהי' צד,ח) "מתי תשכילו", (ירמ' לד,טו) "ותשבו (ותשובו) אתם היום" בדרך הנ"ל, להמשיך אליכם את האור הנעלה המובטח למעלת ישראל, להיטיב עם הבריאה כולה?.יום שלישי, 24 בנובמבר 2015

Vaishláj, aliah de miércoles, Netsaj en la semana

Vaishláj, aliah de miércoles, Nétsaj en la semana. Bereshit-Gen. 33,20: "Y erigirá allí un altar, y le llamará E-l, E-lokím de Israel". Según la traducción de Onkelus, Iaakóv erigió el altar, y elevó desde él su plegaria a Hashém. En otro análisis, diremos que desde el oficio sagrado del altar, llamó con el nombre "E-l" (que representa fuerzas de Jésed-piedad-amor) al E-lokím (que representa fuerzas de juicio y de rigor) de Israel, o sea de él mismo, puesto que en el nuevo nivel espiritual -de nombre Israel- que le fue concedido tras la lucha con el ángel de Esáv, todo dín-rigor que pesa sobre él se inviste de amor y de piedad. Y una bella alusión a esta lectura la hallaremos en el valor 1476 de nuestro verso completo, que se extiende y explica en términos de [Tehilim 139,11] "y diré: sólo oscuridad me soplará-cubrirá, y la noche será luz para mí", que aún si la oscuridad se derramare sobre mí, la noche alumbrará mis ojos, porque la oscuridad que me viste tiene por objeto defenderme de mi enemigo, y no limita a mis ojos, y he aquí que veo en esta noche cual en pleno día. Esta es la completitud a que apunta Iaakóv tras tan largo camino, cuando por fin se asienta en la parcela que compró con dinero a precio completo, en la ciudad de Shjém-Nablus, que pertenece desde entonces en exclusividad a toda la descendencia de Iaakóv; a la que llegó para fundar y comenzar la (Crón.1 9,13) "labor necesaria para el trabajo de la casa del E-lokím" ("meléJet 'avodát beit haE-lokím"), un lugar (locus, estado de conciencia inaugural) en que se sintetiza el potencial de convertir todo mal en bien desde dentro propio; en que se pose la shejináh (presencia revelada de Hashém), y desde el que se abran pórticos de redención para el mundo.
Iaakóv se asienta, seguro y completo, en su parcela, "y erigirá allí un altar" ("vaiátsev shám mizbéaj" = 505), [Tehilim 95,3] "porque E-l grande es Hashém, y rey grande sobre todo E-lokím" (aludiendo a la grandeza en tanto actitud del noble); y lo hizo a la vista de todos los pobladores de la tierra. (Sam.1 12,5) "Y dirá a ellos: Testigo es Hashém en vosotros" ("vaióMer Alehém 'ed Hashém bajém"), porque (Sam.1 24,10) "he el día éste vieron tus ojos" ("hinéh haióm hazéh raU 'einéja") que Hashém está conmigo y tanto de Laván como de Esáv me salvó, y esta tierra es mía y de mi descendencia hasta (Tehilim 48,14) "la generación última" ("ladór Ajarón"). Y levantó un altar para invitar a la shejináh a posarse en su morada como (Crón.2 4,11) "en la morada del E-lokím" ("bevéit haE-lokím"), (Sam.1 21,9) "porque la palabra del rey era urgente" ("ki haiáh dvár hamélej najúts") para dejar claro a perpetuidad que (Reyes1 13,9) "por la palabra de Hashém para decir-determinar" ("bidvár Hashém leEmór") retornó Iaakóv a su tierra, y aún cuando con su propio patrimonio la compró de quienes se habían asentado en ella, su derecho a la tierra proviene de lo Alto y no depende del arbitrio de los hombres.
Y desde sobre el altar, a través del conducto abierto por el oficio de las ofrendas, alzará su voz "y le llamará" ("vaikrá ló" = 353), llamará a Hashém, y el llamado fue de (Is. 29,19) "alegría-felicidad" ("simjáh") por cuanto hizo Hashém (Bereshit-Gen. 37,22) "para devolverle" ("lehashivó") a su tierra. (Bereshit-Gen. 48,20) "Y los bendecirá en ese día" ("vaibarajém baióm hahú"), y en la sustancia de la bendición está la orden, para Israel y su descendencia, de caminar siempre por camino recto, (Devarim-Deut. 17,17) "y no se desviará su corazón" ("veló iasúr levavó") hacia las vanidades del mundo; y entonces siempre les valdrán los méritos de los ancestros, también (Ob. 1,12) "en día de estrechez-desgracia" ("beióm tsaráh").
Y llamó entonces con el nombre del Jésed también a los diním-rigores-juicios, "E-l E-lokím de Israel" ("E-l E-lokéi israEl" = 618), y lo colocó (Devarim-Deut. 20,9) "en la cabeza del pueblo" ("berósh ha'ám") para que sea su fe y fidelidad (Tehilim 112,3) "vigente por siempre" ("'omédet la'ád). (Reyes1 8,48) "Y elevarán plegaria a Tí" ("vehitpalelú Eléja") los sabios, los que comprenden que todo proviene de lo Alto, y que (Ec. 7,12) "la sabiduría dará vida a quienes la poseen" ("hajojmáh tejaiéh ba'aléha"), porque se apegará a los sabios y salvará el sabio mismo su alma, caminando el camino de Hashém para hacer tsedakáh y justicia todos los días de su vida.


וישלח, עליה ד, נצח בשבוע

וישלח, עליה ד, נצח בשבוע. ברא' לג,כ: "ויצב שם מזבח, ויקרא לו א-ל א-להי ישראל". ותרגם אונקלוס: ואקם תמן מדבחא, ופלח עלוהי קדם אל אלהא דישראל: שהקים מזבח, ועליו התפלל אל אלוהי ישראל. או נבין שמתוך עבודת המזבח קרא בשם "א-ל" המשול למידת החסד והמליך אותו על בחינת א-להים (המושל במידת הדין), כי במעלה החדשה של יעקב (המכונה בשם ישראל), גם הדינים עליו נמתקו נהיו בבחינת חסדים. ורמז נשגב לדבר באשר כל הפסוק שלנו, בערכו 1476, מתפרש בנאמר [תהי' קלט,יא] "ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני", שאפילו שהחושך ינשוף כבי' עלי וישתפך עלי, הלילה יאיר את עיני, שהחושך המלביש אותי הוא למגן לי מפני אויב, וגם אינו שולט בעיני, והנה אני רואה בלילה כמו ביום. זו שלמות הישוב של יעקב בחלקה שקנה בכסף מלא, בעיר שכם, השייכת מאז לכל זרעו; אליה בא ליסד ולהתחיל את (דה"א ט,יג) "מלאכת עבודת בית הא-להים", מקום אשר עליו תשרה שכינה וממנו ייפתחו שערי ישועה לעולם.
לתום המסע הארוך, יעקב יושב בבטחה בנחלה אשר לו, "ויצב שם מזבח" = 505 [תהי' צה,ג] "כי א-ל גדול י-הוה, ומלך גדול על כל א-להים", לפני כל עמי הארץ. (ש"א יב,ה) "ויאמר אלהם: עד י-הוה בכם", (ש"א כד,י) "הנה היום הזה ראו עיניך" אשר ה' עמדי וגם מלבן וגם מעשו הצלני, והארץ הזו היא לי ולזרעי עד (תהי' מח,יד) "לדור אחרון". והקים מזבח להשרות את השכינה בביתו כאשר (דה"ב ד,יא) "בבית הא-להים", (ש"א כא,ט) "כי היה דבר המלך נחוץ" להבהיר לנצח אשר (מ"א יג,ט) "בדבר י-הוה לאמר" שב יעקב אל ארצו, ואמנם בהונו קנה אותה מיושביה, זכותו עמד עליה משמים.
ומעל המזבח, דרך צינור עבודת הקרבנות, "ויקרא לו" = 353 אל קונו, והקריאה היתה של (יש' כט,יט) "שמחה" על שעשה ה' (ברא' לז,כב) "להשיבו" לארצו, (ברא' מח,כ) "ויברכם ביום ההוא", בפקוד עליו ועל זרעו אשר ילך תמיד בדרך ישרה (דב' יז,יז) "ולא יסור לבבו" אל הבלי העולם, ואז תמיד יעמדו להם זכויות האבות גם (עוב' א,יב) "ביום צרה".
וקרא אז בשם החסד גם את הדינים, "א-ל א-להי ישראל" = 618 וישימהו (דב' כ,ט) "בראש העם" שתהיה אמונתו (תהי' קיב,ג) "עמדת לעד"(מ"א ח,מח) "והתפללו אליך" חכמים המבינים שהכל רק משמים, ואשר (קו' ז,יב) "החכמה תחיה בעליה", כי יציל החכם את נפשו באשר ילך בדרך ה' לעשות צדקה ומשפט כל הימים.

יום שני, 23 בנובמבר 2015

Vaishláj, aliah de martes, tifEret en la semana

Vaishláj, aliah de martes, tifEret en la semana. Bereshit-Gen. 33,4: "Y correrá Esáv a su encuentro y lo abrazará, y caerá sobre su cuello y le besará; y llorarán". ¿Qué le sucedió a Esáv, que se volvió instantáneamente de enemigo odioso en hermano que ama a Iaakóv?
Dijo Rabi Aba (Zohar Vaishláj 172a): Seguro se debilitó la ira de Esáv cuando vio a Iaakóv. ¿Y por qué? Porque ya acordó con Iaakóv el ángel a cargo de Esáv (el ángel que luchó con Iaakóv hasta el alba), y por consiguiente, no tiene Esáv dominio sobre su ira. Porque todos los asuntos de este mundo están sostenidos de lo Alto, y cuando se acuerda algo en lo Alto, se acuerda forzosamente también en lo bajo; y no hay dominio ni control en lo bajo hasta que se determina la potestad desde lo Alto; y todo es interdependencia -hasta aquí sus palabras. Resulta que el inicio de la revolución requiere una especial forma de sojuzgamiento (como cuando se debe disciplinar a un niño, para su propio bien): Esáv quería matar a Iaakóv, mas tras que éste venciera al ángel, adquirió para sí un nuevo grado espiritual, el nivel de Israel, que es el nivel connatural a la condición de primogénito de Itsják. E Israel, Esáv tiene prohibido tocarlo, salvo que justo Israel atraiga sobre sí el golpe, como veremos a continuación.
También tras un odio así de grande y prolongado, ha lugar a rectificar y unir los opuestos en una unión nueva y trascendente. De hecho, al fin y al cabo, somos hermanos. En el momento del encuentro, éste se da entre dos conducciones contradictorias:  "Y correrá Esav a su encuentro y lo abrazará, y caerá sobre su cuello y le besará; y llorarán" -nuestro verso entero con valor 2556-, para decirnos que [Ec. 10,4] "si espíritu de gobernante se elevare sobre tí, tu lugar no abandones; porque aflojar dejará-propiciará pecados grandes". Que si de pronto descubres que has saltado a una situación que pone autoridad o control-gobierno en tus manos, no abandones tus fundamentos, lo que te sustancia, y evoca todo el tiempo el que fuiste a lo largo del camino; porque relajar el lazo que te une a las raíces liberaría, tornaría en permisibles a tus ojos, iniquidades de todo tipo. O acaso podemos decir (siguiendo la explicación que da Rash"i sobre este verso) que si el espíritu del gobernador de todos los gobernantes, el espíritu de Hashém, como si fuera se puso encima tuyo, que despertaron sobre tí los diním-rigores de Hashém (y se manifiestan en cuanto pierdes o te sale mal, etc.), no caigas de tu bienhacer por causa de la pena que sientes, pues justamente esa es la prueba que estás destinado ahora a pasar, y aflojar tus manos de sobre lo bueno traerá consigo, no lo quiera Hashém, sólo mucho más mal. No tengas pena de tí; sólo remonta la corriente con amor y fe hasta llegar a buen puerto.  
Esáv sabe: no basta que abrace hoy; es necesario también convertir retroactivamente los años de odio y persecución, en abrazo: "Y correrá Esáv a su encuentro" ("vaiárots 'esáv likraTó" = 1419), para liberar a Iaakóv y enviarlo junto a toda su familia hacia donde se propone conducirlo el E-lokím: [Bereshit-Gen. 43,13] "y a vuestro hermano, tomad; y levantaos, retornad hacia el Hombre". Porque haber sometido al ángel de Esáv implica el sojuzgamiento completo de Esáv mismo; el control del pensamiento se traduce en control de la acción. Y aún así, cada vez que los hijos de Israel abandonan la conciencia elevada y recta y dejan de incidir con puro bien en el mundo, entonces atraen hacia sí los juicios y rigores de lo Alto en términos de (Amos 4,12) "prepárate al encuentro de tu E-lokím, Israel" ("hikón likráT E-lokéja israEl"), y en sincronía con ello, vuelve Esáv a apegarse a su viejo tesoro de "supersticiones" ("Emunót tfelót") o formas degradadas de fe, y despierta al mal (Jue. 20,10) "que hizo en Israel" ("Ashér 'asáh beisraEl").
Pues Esáv corre hacia Iaakóv "y lo abrazó, y cayó sobre su cuello y le besó" ("vaijabkéhu vaipól 'al tsavaró vaishakéhu" = 1093), porque todo ésto de Esáv que se vuelve al bien ahora por la mañana, tiene por causa la lucha que sostuvo (y en que venció) Iaakóv al ángel de Esáv (Bereshit-Gen. 32,25) "hasta que subió el alba" ("'ad alót hashájar"). El abrazo y el apego están llenos de un cambio radical en su interior: [Tehilim 142,2] "Mi voz a Hashém gritaré, mi voz a Hashém rogaré". También Esáv cargará sobre sí ser el palo que castiga, que expía con sus acciones malvadas (Vaikra-Lev. 16,16) "de las acciones impuras de los hijos de Israel" ("metumOt bnei israEl"), y acaso por eso mismo es que grita y clama, porque él quiere apegarse al bien y ser redimido, y se ve forzado a caer a las profundidades del mal hasta que Israel retorne en teshuváh y vuelva a incidir bien sobre el mundo, con toda la belleza de que es capaz (Prov. 19,11) "y su esplendor" ("vetifArtó"), y elevará su plegaria para el shalóm de todos, (Sam.2 21,14) "y concederá E-lokím a (el clamor de) la tierra" ("vaie'atér E-lokím laArets"). He aquí el abrazo, posible sólo cuando ambos se aferran al mismo tiempo en cualidades buenas y enmendadas, y son concientes de su interdependencia, y aún cuando aquí o allá haya caídas (Ec. 9,3) "y también el corazón de los hombres está lleno de mal, y necedad en su corazón" ("vegám lév bnéi haAdám malé rá' veholelút bilvavám"), siempre son esencialmente solidarios cada uno a su prójimo y se levantan a rescatar cada quien al otro cuando surge la necesidad; pues una redención de shalóm es el anhelo común.
Iaakóv caminó todo el camino hacia Esáv, y reverenció a Esáv siete veces mientras caminaba a su encuentro, minutos después de haber vencido a su ángel.  Esáv realiza cuatro acciones (como vimos más arriba) al encuentro de Iaakóv, y entonces, una acción compartida resume el encuentro todo: que se aferraron el uno al otro, "y llorarán" ("vaibkú" = 44); ambos en condición de (Tehilim 97,10) "amantes de Hashém" ("Ohavéi Hashém"), cada quien llorando de emoción que (Jue. 8,19) "¡vive Hashém!" ("jái Hashém"), mi hermano (Bereshit-Gen. 43,23) "vino a mí" ("bá Elái") para hacer shalóm. Ojalá así sobre y para cada uno de nosotros consigo mismo, y en su familia, y en la sociedad de que forma parte. Ojalá esto mismo sobre nosotros, Iaakóv y Esáv y todos sus descendientes, también hoy.