יום שלישי, 26 בינואר 2016

יתרו, עליה ד, נצח בשבוע

יתרו, עליה ד, נצח בשבוע. שמ' יט,ו: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש: אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".
אנו בדרך לקבל את תורת ה' מפורשות מפי הגבורה, מתוך טשטוש הגבולות גם בין החושים עצמם, וגם בין המוחשי לבין אשר מתעורר להתרחש עמוק בלב. ועל דף לבן, רושם בורא עולם כבי' כותרת, שמשקיפה את תכלית ישראל, וגילוי התורה, והבריאה כולה. כפי שלפני כמה פסוקים נעשה תיקון יסודי במערכת השלטון והשיפוט אל תוך עם ישראל, כן ייעשה עכשיו לעולם כולו: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" = 1998, [הו' ב,כב] "וארשתיך לי באמונה, וידעת את י-הוה". כי יש את מרדכי, אשר תקן את עצמו והוא צדיק נאמן ודבוק בה' ומתוך כך יקבל על עצמו את עול השררה, ויש את אסתר, אשר תשב בארמון המלוכה ממש כדי להתברך מהמלכות ולהשפיע ברכתה על הכלל; (אסתר ב,כ) "ואת מאמר מרדכי, אסתר עשה".
מעמד עם ישראל בקרב העמים דומה לתפקיד המלך בקרב עם ישראל: הוא כפוף לחק הא-להים בו הוא מחויב בקיאות, כוחו מצומצם ומוגבל, ממשלו נתון לבקורת מתמדת ממעל לו ומתחתיו, ותכליתו להבטיח צדק ושלום לכל יושבי הארץ. ישראל יהיה תמיד "ממלכת כהנים וגוי קדוש" = 1090, העם אשר יתלה את פרנסתו במרומים כאמרו לפני ה': [תהי' קיט,קנט] "ראה כי פקודיך אהבתי, י-הוה; כחסדך חיני". (ברא' כה,יט) "ואלה תולדת יצחק", כל אשר יולד ממידת הגבורה שתקן לנו יצחק אבינו, אשר נקום בכל עת (מ"ב יב,יג) "לחזק את בדק בית י-הוה", את העולם הזה הריהו דירתו ית' בעולמות התחתונים, וללמד ולשים (מש' טז,יז) "מסלת ישרים" (דב' כו,יט) "על כל הגוים אשר עשה"; והנה ה' הוא המחיה (יש' נה,י) "ונתן זרע לזרע (לזורע)"; (יהו' ה,ג) "וימל את בני ישראל" מילת הגוף ומילת הלב ומילת הפה. (תהי' א,ג) "וכל אשר יעשה, יצליח".
כי "אלה הדברים, אשר תדבר אל בני ישראל" = 2038; ומדיק רש"י: לא פחות, ולא יותר. כי הנה קימתי בכל יום את (ש"ב ז,כה) "הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו", ולעדות (שמ' כד,ח) "הנה דם הברית אשר כרת י-הוה עמכם". ולאשר ינהג את ישראל, (יח' ג,יז) "צפה: נתתיך לבית ישראל" וכמוך וכדוגמתך יהיו כל ישראל לכל באי עולם; (ויק' יט,ב) "ואמרת אלהם: קדשים תהיו כי קדוש", כי המרובים חוצבו מצור יחיד וקדוש ומטבעם להיות קדושים, שנשמרים מהרע ועושים רק טוב; "גוי קדוש" = 429, העושה (ש"א ח,ג) "משפט" ברחמים ובזכות כך (תהי' טז,ט) "ישכן לבטח". (קו' א,ט) "ואין כל חדש" בגדרי הקדושה, כי אותו צדק ייטיב ויתקן את כל דורות עולם אשר יקבלוהו ובכך (ירמ' טו,יט) "ישבו (ישובו) המה אליך"; (יש' ב,יא) "ונשגב י-הוה לבדו", וכל הנהגת הבריאה ברחמים מתוקים ומתוקנים לנצח. חזון אשאביאל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה