יום שלישי, 29 בנובמבר 2016

*** מדרש המלך רואה ואינו נראה *** תולדות ע"ד, נצח בשבוע

---------- הנה ראשית סדרה חדשה של התבוננויות דבר יום ביומו:

אהוה ענבלי הוד
*** מדרש המלך רואה ואינו נראה ***


תולדות ע"ד, נצח בשבוע. ברא' כו,כד: "וירא אליו י-הוה בלילה ההוא, ויאמר: אנכי אלהי אברהם אביך; אל תירא, כי אתך אנכי; וברכתיך, והרביתי את זרעך, בעבור אברהם עבדי".
אם אתה יצחק, אם תעלה על מעלת תיקונו ותתלבש במידות של יצחק אבינו, השקט פחדך ושמע, מפי א-ל: "אל תירא, כי אתך אנכי", [ירמ' א,יט] "ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי אתך אני נאם י-הוה, להצילך". כי יצחק צנוע וגבור, כנוע אך לחוק העליון, כובש את יצרו ועומד במשמעת, ואינו מתרגש בקלות. [תהי' סט,יט] "קרבה אל נפשי, גאלה; למען איבי פדני", יבקש ויקבל, כי על מנת ישפיע טוב בקש לקבל לעצמו. וכידוע, [מש' כח,יג] "מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועזב ירחם (ירוחם)", כי החוק האלוהי גלוי לכל החפץ לראות ורק העקש ברעתו יאבד. הרי (שמ' לב,טז) "מכתב א-להים הוא חרות", כי זה שתחרות בתודעתך את האמת יפתח לך את שערי הדרור והחופש להביאך אל פיסגת החרות.


והכל בא באמת בזכות מידת החסד, "בעבור אברהם עבדי" נפתחים שערי "חרות". בזכות החסד של אברהם, הברכה תשרה על הכלי המתוקן של יצחק הגיבור. "וירא אליו יהוה בלילה ההוא, ויאמר: אנכי אלהי אברהם אביך; אל תירא, כי אתך אנכי; וברכתיך, והרביתי את זרעך, בעבור אברהם עבדי"; ולעת צרה תקום מידת ההוד (חושי ההודאה וההודיה) של אהרן הכהן בפקודת משה המנצח, [במ' יז,יב] "ויקח אהרן כאשר דבר משה, וירץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם; ויתן את הקטרת ויכפר על העם", וכולם נרפאים כהרף עין. וד"ל.


*****************************

ולכשתרצה לעיין במספרים:


אל תירא, כי אתך אנכי = 1174 = [ירמ' א,יט] "ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי אתך אני נאם י-הוה, להצילך" = [תהי' סט,יט] "קרבה אל נפשי, גאלה; למען איבי פדני" = [תהי' עב,יא] "וישתחוו לו כל מלכים, כל גוים יעבדוהו" = [מש' כח,יג] "מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועזב ירחם (ירוחם)" = (שמ' לב,טז) "מכתב א-להים הוא, חרות" = (שמ' לד,י) "נגד כל עמך אעשה נפלאת" = (שה"ש א,ט) "דמיתיך רעיתי" = (נחמ' א,ד) "ויהי כשמעי את הדברים האלה"

בעבור אברהם עבדי = 614 = חרות

וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי = 4826 = [במ' יז,יב] "ויקח אהרן כאשר דבר משה, וירץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם; ויתן את הקטרת ויכפר על העם"


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה