יום שישי, 18 במרץ 2016

ויקרא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

ויקרא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ויק' ה,כב: "או מצא אבדה, וכחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה".
התורה מדייקת בהתיחסה למכשולי הפרט המסוגלים להכשיל את הכלל. הרי כל הנהגה פותחת נתיב של תולדות, תגובות, תוצאות, ומעשה קטן של האדם יכול הן לגרום לישועה כללית (כפי במעשה נחשון בים סוף) או למפלה גדולה (כאשר במעשה עכן ביריחו). אז, דנים על מישהו שלא ממש הבין, שלא ממש נתקן ביושר אלא שהוא קטנוני, "או מצא אבדה, וכחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה" = 3264, ובאין כפרה למעשיו תראה פתע אשר [יש' מא,יז] "העניים והאביונים מבקשים מים ואין, לשונם בצמא נשתה. אני י-הוה, אענם; א-להי ישראל לא אעזבם". כי הצדק חייב להיעשות על פני הארץ; ולא, גם השופט יופלל, והצדק ייעשה משמים.
כי חכם יחבר סיבה ומסובב אפילו מקצה העולם ועד קצו, ונבון יבקש לפתוח שערי תשובה למנוע אסון. "או מצא אבדה, וכחש בה, ונשבע על שקר" = 1619, [ברא' ז,כד] "ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום"; ואז קם האספסוף להתלונן בפני ה', כי [מש' יט,ג] "אולת אדם תסלף דרכו, ועל י-הוה יזעף לבו". (יח' לו,כג) "וקדשתי את שמי הגדול", אמר ה', והדברים ברורים.
וזה תקיף לא רק על הדוגמא שהבאנו, אלא בכלל, "על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה" = 1645, גם אם החטא הפך לדבר מקובל על העדה מתוך הדוגמא של רשעות שמשקפים מנהיגיה, כי [יש' י,א] "הוי החקקים חקקי און, ומכתבים עמל כתבו", והתרו ריבית או חמץ בפסח או סחר בפירות שמיטה או חתמו כשרות על בשר של בעלי חיים מעונים באכזריות, או אף נצלו את החסיד לקחת ממנו צדקה במרמה לגדל עושרם. ויתעורר האדם אל תורת הא-ל ואל מצוותיו (דב' ז,יא) "אשר אנכי מצוך היום, לעשותם", ויבקש להוציא אל הפועל את כח הטוב החרות בלבו להיתקן בתשובה לפני בוראו, ויתחנן: [תהי' ו,ה] "שובה י-הוה, חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך". ועצם זה שיסור מהרע מעכשיו ביראה גדולה ויבקש להיות טוב יעלה למרומים [תהי' קו,לא] "ותחשב לו לצדקה, לדר ודר עד עולם". ומזה יתגלה בכל אחד ואחת ניצוץ משיח צדקנו (המתואר עני ורוכב על חמור) ואז [יש' כו,ו] "תרמסנה רגל, רגלי עני, פעמי דלים": שרגלי המשיח וצעדי הדלים -הם העם אשר היו משועבדים לרוע יצרם עד עתה- ירמסו את כל השררה של המנהיגות הסוררת; ועל חברה שנתקנת במלכות חדשה הפוקדת צדקה ומשפט על כל העם תחול הבטחת הבורא ית' (ויק' כה,כא) "וצויתי את ברכתי לכם", כי רק לה' (דניאל ה,יח) "מלכותא ורבותא ויקרא והדרא" עד עולם, ואם רק נתקן כלים המסוגלים לקבל טוב (מתוך כך שעושים טוב בעצמנו), אז העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. כך פקח עיניו וראה אשאביאל.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה