יום שני, 1 ביוני 2015

בהעלתך, עליה ד, נצח בשבוע

בהעלתך, עליה ד, נצח בשבוע. במ' ט,טז: "כן יהיה תמיד: הענן יכסנו, ומראה אש לילה".
שתי עקרונות, אבני יסוד, לחיים של בן-חורין: מן יום ביומו, ומודעות המסע. דברים פשוטים: שחרר כדי שתשתחרר. כדי לא להיות כלוא, אל תכלא. אל תתלה זולתך ממך, אל תתימר לנהל כי אם דרכך לתפארה, ולא תהיה תלוי. האור מטבעו שופע; יעבור דרכך לברכה, ומעוזך ינק אומץ להיטיב עם זולתך. ומודעות המסע, ענינה שגם במקום, ובכל אשר תופס מקום, אל תאחוז; כי אם היה תמיד מוכן למסע, בעוד תדאג למקום מושבך להתברך ממך. והכל לפי מעגלים, אשר מפי עליון הסימנים, ויאמר א-להים ויהי, והנה תמיד טוב מאוד. כי המשכן בראש המחנה, ובריקוד המתקים בכל ממדי היקום, המשכן ינוע וסביבו הדבקים בו והקרובים אליו וכן הלאה, עד האזרח והגר אשר מושבם בקצה המחנה. "כן יהיה תמיד: הענן יכסנו, ומראה אש לילה" = 1503, אשר בנוכחותם המחנה ינוח, ובהסתלקותם יתנסו להשיג מעלה חדשה בתודעת החיים, והעולם, והאדמה. (מיכה ז,כ) "תתן אמת ליעקב", כי כל הכלים אשר אנכי מוסר בידיך היום, כל המצוה (דב' ל,יא) "אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת הוא ממך" כי היא טבעך העליון, האמתי. ואשר יבין זאת, יתברך בכל אשר יבטח, (ירמ' יז,ח) "ולא ימיש מעשות פרי"; (ויק' ח,ל) "ויקדש את אהרן את בגדיו".
אז בין כל אחת ואחת ממ"ב המסעות הנדרשות לתקן את תודעת מצרים עד תודעת מול ירדן ירחו, יש חניה, ולאורך חניית המשכן, "הענן יכסנו, ומראה אש לילה" = 949, בפלא תדיר וגלוי להרחיקך מאלילי השוא הנולדים בך (ירמ' ו,כא) "וכשלו בם אבות ובנים יחדו", (ירמ' טז,יא) "ויעבדום וישתחוו להם"; לנער ולעורר את (תהי' לא,ז) "השמרים הבלי שוא" וכך רוצים (ברא' י,ח) "להיות גבר בארץ", (ירמ' נב,כה) "הנמצאים בתוך העיר" (יח' לח,יג) "לקחת מקנה וקנין" והכל שוא וחסר משמעות, כי בדבר ה' גם (יח' לב,ז) "שמש בענן אכסנו", (נחום א,ה) "והגבעות התמגגו". כי אם ננגן (תהי' פ,א) "למנצח, אל ששנים"  על כל (דה"ב ד,ה) "פרח שושנה" (במ' לג,ו) "אשר בקצה המדבר", אתם (ירמ' נ,ב) "הגידו בגוים, והשמיעו ושאו נס", (שמ' יז,ד) "ויצעק משה אל י-הוה לאמר" מרב בטחון ושמחה, ואנחנו (מש' א,יג) "נמלא בתינו שלל" כפי שנפקדה (ברא' כ,יח) "אשת אברהם" (דב' ח,א) "אשר נשבע י-הוה" לה (דב' לא,כא) "אשר הוא עשה היום". כן עלינו בע"ה. (נחמ' ט,יט) "ואתה, ברחמיך הרבים", מוליכנו במדבר.
והכל למען יהיה שלום ובטחון: "הענן יכסנו" = 321 (שמ' כד,יז) "כאש", (יש' ז,ד) "ולבבך אל ירך" אפילו (יש' יז,יג) "לפני סופה (כמו סערה)", גם כאשר (ירמ' כג,ל) "מגנבי דברי" -האלו שמדברים כאילו מה' אך רק ליצרותיהם בדו- צועקים אשר (יח' ז,טו) "החרב בחוץ", (ירמ' כא,ה) "ובקצף גדול" יקום (ש"ב יט,א) "וירגז המלך", והם מבקשים שתחוס על כבודם של עצמם. רק בא הענן (דה"ב כה,יז) "לאמר לך" (נחמ' ט,יב) "להאיר להם" (אסתר א,טז) "ועל כל העמים" (אסתר ה,ח) "כדבר המלך", (ברא' טז,יב) "ועל פני כל אחיו" (תהי' קה,לט) "להאיר לילה"; (מ"א יט,ד) "והוא הלך במדבר", ואחריו (יהו' ה,ה) "כל העם היצאים" אשר שואלים (דב' א,כח) "אנה אנחנו עלים", (דב' לא,כא) "בטרם אביאנו" (יהו' ג,יג) "במי הירדן" ביבשה; וכל מעשהו (דה"א יז,כג) "יאמן עד עולם", לתת בחירה (תהי' קמה,יד) "לכל הכפופים". רק (במ' טז,כד) "דבר אל העדה", דבר (ברא' מא,לו) "לארץ" (מ"א יח,לד) "ועל העצים"; (יש' ב,יט) "ומהדר גאונו" (ברא' לא,נג) "בפחד אביו יצחק" ובצניעותו, (תהי' עד,ח) "אמרו בלבם" (איוב יט,כ) "דבקה עצמי" באשר (תהי' מ,יד) "רצה י-הוה", אשר (דה"ב כה,ז) "בא אליו לאמר" דברי שלום ואמת, "ומראה אש לילה" = 628, המסוגל להאיר את לבם המתוקן עד כדי שיקומו (שמ' יב,לט) "ולא יכלו להתמהמה" מללמוד ולעשות את (שמ' טז,טז) "אשר צוה י-הוה", (במ' ד,ו) "ונתנו עליו" את בטחונם, וכבר ללא כל דאגה ראו סימן (דב' ד,א) "ונפן, ונסע המדברה" כי כל צרכיך (דב' כח,סו) "תלאים (תלואים) לך מנגד" מוזמנים לך תמיד, (יהו' ב,כד) "כי נתן י-הוה בידנו" עץ חיים ואור לה להדר בתיקון כלינו. ולאן אשר הא-להים יביאנו, יחנה (שופ' יא,ג) "וישב בארץ טוב"; (מ"ב ב,כד) "ויפן אחריו ויראה" (מ"ב ז,יח) "כדבר איש הא-להים", (מיכה א,ה) "הלוא ירושלם" (ירמ' כו,יח) "והר הבית", (ירמ' לג,כא) "ואת הלוים הכהנים", (דה"א כא,כד) "והעלות עולה". (שופ' כא,ד) "ויעלו עלות", ויחשוב האדם בלבו בעת העלאת קרבנו אשר בהמתו המשל, (יח' יא,ג) "ואנחנו הבשר". (תהי' עז,ז) "ויחפש רוחי" (תהי' פט,כט) "ובריתי" (תהי' קז,ד) "עיר מושב" (מש' כא,ט) "ובית חבר", ומאת ה' (ירמ' יב,א) "אדבר אתך (אותך)", אוציא בך לפועל את כח הדיבור הנעלה אשר (יש' מד,א) "בחרתי בו". (עזרא י,טו) "עמדו על זאת" (ש"א ג,ג) "ונר א-להים טרם יכבה": (מש' ב,ב) "להקשיב לחכמה אזנך" (ולמען זאת, כהמשך הפסוק: תטה לבך לתבונה) להרבות (מש' י,ו) "ברכות" (ש"א ד,ח) "מיד הא-להים האדירים האלה, אלה הם הא-להים" אשר (תהי' קמז,יג) "ברך בניך בקרבך" (רות א,יג) "עד אשר יגדלו", זרע קודש (קו' א,טו) "לא יוכל להמנות", (דניאל ב,לט) "ובתרך" (ואחריתך) שמחת עולם.התבוננות זו מתחילה ממצב נתון, מאוזן, פסטורלי: המחנה נטוע באדמה, העדה יושבת בבטחה, לנים וחיים כל יום באותו מקום, המזון מובא מן המרום אל פיהם, ואין סיבה לצער וכאב כלל. המקדש, אוהל מועד, מכוסה ביום בענן כבד, ולאורך הלילה במראה של מעין אש. וכך יהיה תמיד, כל עוד זה יהיה. כי בכל רגע נתון, ניאלץ לדעת לצאת לדרך בשמחה זריזה, לעלות עוד מעלה בדרך, להפוך את כל האורת והאהבה והיופי והנועם אליהם הורגלנו לכלים להיות יותר טובים, כלים להתהוות חלק של עולם נושע.
התנאי לישיבה בשקט ובטחה הוא המוכנות לאבדו. התנאי לחיי שובע כל יום היא קבלת השפע כל יום בברכה לאותו יום, בלי לפחד או לחשוש על יום המחר. ואל מול הנסיון אשר יחול עליך משמים אם יוותר לך מאשר קבלת, להפוך את השאריות ליותר ויותר אור ועוד ועוד חיים המניבים פרי באהבה עלי הארץ.
התבוננות זו מסכמת, באיזשהו אופן, את רוח של כל השנה הנסגרת היום, בעליה הרביעית של בהעלתך: אולי השנה הכי נסערת בחיי, בה חנני ה' בברכה להמשכת התבוננות נאמנה לפסוק אחד מכול אחת מהעליות של כל פרשה בתורה הקדושה, ושל כמה מהקריאות המועדות למועדים. סיור מסחרר, אשר ניסוחו ותדר ההתבטאות של המשמעות המצטירת התגלמו לאט ובדרך מענגת, לא פחות מכח קריאתכם מאשר מהקדשי את עצמי לכתבם.
מאוד מוצא חן בעיני הרעיון לעשות ממנו ספר, הרי התגלה לי בשמו "מדרש אשאביאל" ויש רוח חיה בגו. החל ממחר, בע"ה וב"נ, אשוב לבונן את ההתבונויות הכתובות: אוסיף, אחדל, אשנה, אנסה להשיג שהמגלשה תורגש יותר זורמת וצלולה, ולהמתיק עד היעלמות -אלא היכן שהם דוקא נחוצים- זעזועים וחלחלות. ואתחיל, אחוז בידיכם, במלאכה של להפכו לספר מסוגל להשפיע הרבה יותר להרבה יותר, מסוגל להגיש את האור הטוב בה מתברכים לכל לב טוב.
הודאתי והודיתי רוויות, ראשית כל, לאשתי הנפלאה אשר קבלתי מאת ה' להיתקן במתיקותה, ולהורי מורי, ולכל ילדיי: מכם ולמענכם ראשית האמונה היוצרת בתוכי את התענוג, וממנו הרצון לגלם בשירה חדשה את דרכי א-ל. ואל כל אשר לוקחים כשלהם מה שאנחנו חולקים כאן; למלים הטובות, לדברים החדים, לסבלנות הנדרשת -לפעמים מוגזמת- להמתין לתשובותי; לזכירה באשר השעות הפלאיות וענוגות אשר אני מקדיש כל יום לעולם אשר אנו בונים צעד בצעד, מפרנסות אותי באשר ישים ה' בידיכם ובלבבכם, לזכותכם במצוה. אשר מאתכם אני מקבל את היכולת להשיג כדי להגיד, לקבל על מנת להשפיע, להיבנותנו גם יחד. תודה. חזק, חזק ונתחזק!**************************
הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/
הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/
אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"
אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120
ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו.
תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw
המנוי: http://goo.gl/Snh7JU
***************************

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה