יום חמישי, 28 באפריל 2016

אחרי מות, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

אחרי מות, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ויק' יח,כב: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, תועבה הוא".
כל התורה היא מפה של תיקונים -הם חיבורים, המוצאים בטוי במצוות עשה- וניתוקים, הנפעלים באמצעות מצוות לא-תעשה. כך, אנחנו מתחברים לכל הנמשל מאיגוד ארבעת המינים בתשרי, וללחם עוני בניסן, ובכלל מתנזרים מהחזיר, אשר יצרות נפשו מנוגדים לעבודת התיקון הראויה לנפשנו. והתורה ברורה והחלטית בהיצוה: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה: תועבה הוא" = 2560, וראה הוזהרנו באשר יקרה אם נפרוץ את גדרה: [ירמ' ד,כג] "ראיתי את הארץ, והנה תהו ובהו; ואל השמים, ואין אורם", כי הכלים לקבלת אור עליון מקולקלים וטמאים. ואם תטען באדם אשר מטבעו חפץ ונמשך לאהבת גברים, הרי [תהי' יח,ג] "י-הוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי, אחסה בו; מגני וקרן ישעי, משגבי", ורק לו התשובות, ועליך לנהוג גם בזה בהכנעה, כי [תהי' קמה,יג] "מלכותך מלכות כל עלמים, וממשלתך בכל דור ודר". ואם יטה האדם לעבודת האליל הכי מסוכן היא עבודת עצמו, [דניאל יא,לז] "ועל א-להי אבתיו לא יבין, ועל חמדת נשים, ועל כל אלוה לא יבין, כי על כל יתגדל" בראותו את עצמו בלי-על, אז תתעורר חרון אפו של הבורא ית', ואתה (ירמ' לד,ג) "לא תמלט מידו, כי תפש (תפוש) תתפש".
על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה" = 2065, [תהי' קב,כ] "כי השקיף ממרום קדשו, י-הוה, משמים אל ארץ הביט"; [יהו' כד,כד] "ויאמרו העם אל יהושע: את י-הוה א-להינו נעבד, ובקולו נשמע", כי (דב' ד,יב) "מתוך האש, קול דברים אתם שמעים", (ש"ב ז,ו) "למיום העליתי את בני ישראל ממצרים". והיה כי (יש' כא,י) "מאת י-הוה צבאו-ת א-להי ישראל הגדתי לכם" כל אלה, דוקא מאת "י-הוה צבאו-ת אלהי ישראל" = 1112, כי [דב' יח,יג] "תמים תהיה עם י-הוה אלהיך", הוא [תהי' לג,ה] "אהב צדקה ומשפט, חסד י-הוה מלאה הארץ", [תהי' קב,ה] ורק "בך בטחו אבתינו, בטחו ותפלטמו".
כי לכל מעשה האדם יש תולדות, ומעשה השוכב זכר משכבי אשה "תועבה הוא" = 495, כי (יש' מה,י) "מה תוליד" אשר רק אצל (ירמ' ז,ט) "הגנב (הגנוב), רצח (רצוח) ונאף (ונאוף)" תמצא מחשבותיך כי רק את עצמך אתה עובד, (תהי' נ,יח) "ועם מנאפים חלקך". על כן, יתרגז האדם על יצרו ויסתער עליו לתקן את מעשיו, וינקה את נשמתו (ש"ב יא,ד) "מטמאתה (מטומאתה)"; (יהו' יח,ו) "והבאתם אלי" (יהו' כד,כג) "את לבבכם" (במ' כא,יח) "מתנה" (ויק' יד,י) "תמימה" בבושה ובבכי ובהכנעה, ותמאס העבירה בעיניך (תהי' קיג,יד) "כי עפר אנחנו", (ברא' ב,ז) "עפר מן האדמה"; (ש"ב יב,לד) "ואם יש בי עון" אז בחרטה ובתשובה שלמה (שמ' לב,לג) "אמחנו מספרי", אמחנו מתולדות חיי, ולא ישובו בני האדם אל (ירמ' כא,יב) "רע מעלליהם" לעולם. (דניאל ב,יט) "לדניאל, בחזוא די ליליא, רזא גלי" (לדניאל, בחזון לילה, סוד נגלה): (דב' כא,ה) "ונגשו הכהנים" לכפר ולטהר, (איוב ו,כג) "ומלטוני מיד צר" הוא יצר הרע שבנפשי הבהמית, ויאספו את זכרון החטא מהחוטאים ויהיה כקליפות יבשות, אשר אין להם כבר יניקה מהנשמה הקדושה, (יש' לד,ג) "וחלליהם ישלכו (יושלכו)" למקום טמא. ותפלתך תעלה (שמ' ט,כג) "על השמים", כי "משכבי אשה" = 678 הם כדוגמת היחוד הקדוש של הבריאה כולה בבוראה, (ברא' לה,טז) "ותלד רחל", ויתענג האדם (תהי' לז,יא) "על רב שלום".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה