יום רביעי, 20 באפריל 2016

אחרי מות, עליה ה, הוד בשבוע

אחרי מות, עליה ה, הוד בשבוע. ויק' יח,ה: "ושמרתם את חקתי ואת משפטי, אשר יעשה אתם האדם וחי בהם, אני י-הוה".
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי, אמר ה'. שכל הבריאה, המתחדשת כל רגע, בכל יום תמיד, ועאכ"ו ישראל הנועד לשמש נזר לבריאה, אינם תקפים כי אם בזכות הברית אשר כרת הבורא ית' את כל הבריאה: "ושמרתם את חקתי ואת משפטי, אשר יעשה אתם האדם וחי בהם, אני י-הוה" = 4286. כי את הרע תכיר למען תצא מעמו, ומאז שתפסיק כל משא ומתן עם עבדי העבדים המשתוללים על פני הארץ, ותאחז בידיך בשמים, ייפתח הליך הישועה, כנאמר: [שמ' ט,לג] "ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרש כפיו אל י-הוה, ויחדלו הקלות והברד, ומטר לא נתך ארצה".
כל אשר תעשה יפעל במסגרת חוקים אשר אינם בידיך; איש נבון יבקש ללמוד את החוקים, ובכך ישמור על עצמו ולא יפר אותם לטוב לו. "ושמרתם את חקתי ואת משפטי, אשר יעשה אתם האדם וחי בהם" = 4199, כי [ברא' לא,נב] "עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה", שלא תעבור עבירות למען תחיה בשמחה עם אשר לך; [שמ' כג,ט] "וגר, לא תלחץ; ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים", וזה היה נחוץ ולתועלת, כי לא תוכל להתעלם מהנזקק לעזרתך לאמור לא ידעתי. ברם, אולי רוב הצרות והתיקונים אשר עברו ועוד עוברים עלינו, והולכים ומתעצמים ומעמיקים בקרבנו, אינם כי אם תולדה מאשר [ירמ' כב,כא] "דברתי אליך בשלותיך, אמרת לא אשמע; זה דרכך מנעוריך, כי לא שמעת בקולי".
כי כל הנראה לעיניך כחוקי "הטבע" = 86, אשר אין בידיך לשנותם, הם החוקים והמצוות אשר הטביע (ברא' א,א) "א-להים" בבריאה, אשר "יעשה אתם האדם וחי בהם" = 947; וכי הבנת אשר הנזק שתגרום לטבע ישוב בתולדותיו על ראשך, כך הודיעו נעים זמירות ישראל: [תהי' ז,יב] "א-להים, שופט צדיק, וא-ל זעם (זועם) בכל יום"; וכל (ברא' לג,יט) "אשר נטה שם אהלו", בתורה ובמצוות, יקלוט את אשר ה' (יש' סב,יא) "השמיע אל קצה הארץ"; ויהיה כל (דב' כג,כד) "מוצא שפתיך" (דניאל ט,ג) "לבקש תפלה"; כי (יש' יד,כד) "נשבע י-הוה צבאו-ת": (ירמ' כג,ה) "והקמתי לדוד צמח צדיק", הוא גואל צדק מזרעו. ובע"ה, לא אדום (ברא' כד,לג) "עד אם דברתי דברי", עד שכל דבר טוב אשר תשיג פי מאשר יאמר הא-ל ויהי, יהיה גלוי שם, הן בשדה או ברחובות, ניזון מאהבה המתממשת בכל אשר ישמע אותו, להיעשות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה