יום שבת, 26 בספטמבר 2015

וזאת הברכה, עליה א, חסד בשבוע

וזאת הברכה, עליה א, חסד בשבוע. דב' לג,ד: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב".
אכן, משמים התגלתה לנו; אמנם על פני הארץ, "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב" = 2411, (דב' ט,י) "ככל הדברים אשר דבר י-הוה עמכם, בהר, מתוך האש, ביום הקהל". ואין התורה דבר האבד אם יפול ממנו האדם וישגה, כי אם [יש', נג,ו] "כלנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו; וי-הוה הפגיע בו, את עון כלנו": אשר על הכל ניתן לכפר מידה כנגד מידה, אם לא באמצעות תשובה שלמה הממתיקה את העון להטות משמעותו למפרע לכף זכות.
חשוב לדעת אשר "תורה צוה לנו משה" = 1143, אמנם בשם ה' אשר בחר לו עם סגולה, (ברא' ה,ב) "ויקרא את שמם אדם" כי קבלו את התורה (שמ' כ,יא) "אשר י-הוה א-להיך נתן לך", לכל אחד, בנוכח. ולא משנה איפה כל אחד מוצא את עצמו, כמה הוא מחשב את עצמו רחוק ועד כמה הדרך נראית לו כבלתי אפשרית: יעמוד האדם על ההר של כל מפעליו בעולם וכל ידיעותיו, עם כל אשר בידו וכל אשר קלקל ועם כל אשר הוא, ויפנה אל הבורא, (שמ' כד,ד) "ויבן מזבח תחת ההר" (דב' כז,ו) "והעלית עליו עולת" מכל הבא לידך, (ש"א ג,ה) "ויאמר הנני, כי קראת לי".
כי התורה היא תקפה לכל ימות עולם, והיא "מורשה קהלת יעקב" = 1268, המוזמנת ומצווה להגשים את דבריה בעולם, ליצור חיבור המאפשר להתחנן [תהי' פ,ד] "א-להים השיבנו, האר פניך ונושעה" בשם כל העמים ולמשוך גאולה שלמה, אשר תחליף אף למפרע את הכלים של התוהו בכלים של תיקון, אשר תחת מלחמה תמציא שלום ותחת עצת יצר הרע גילוי של אלוהות. וכאשר ישמע ה' את עמו המרחם על כל הבריות ומבקש אשר (יח' ד,ד) "תשא את עונם", כאשר יתברר שכל אלו אשר התורה מופקדת בידם שומרים דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, וכל העם יהיה קנאי לאמת וערב כל אחד לזולתו (מ"א יב,ח) "ויעזב את עצת הזקנים" הכסילים אשר הטעו אותו וידבק אך בא-להיו, אז יסלח וימחול ויכפר הבורא ית', ויגלה סימן ומופת ואות אשר אין (שמ' ל,לח) "איש אשר יעשה כמוה"; ויוציא את אוהביו מכל צרה ומכל צער, והמדבר -כל מדבר- יתוקן, לקיים את הבטחתו: (יח' יז,כד) "והפרחתי עץ יבש, אני י-הוה".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה