יום שלישי, 6 באוקטובר 2015

נח, עליה ב, גבורה בשבוע

נח, עליה ב, גבורה בשבוע. ברא' ז,ה: "ויעש נח ככל אשר צוהו י-הוה".
נח איש צדיק תמים בתוך דור שלם של מורדים, ההולכים בערמה לפני ה'. האנושות לא מבינה שקיום וחיות כל הבריאה כרוכים בקשר שלה עם בוראה, בהליכתה בדרך ה' לעשות צדקה ומשפט: ככל שתפילות ומעשים טובים יועלו למרומים לעשות נחת רוח, דרך אותן צינורות ירד השפע הטוב המחיה ומחדש את הבריאה: המזון, הבריאות, הפרנסה. ככל שהאהבה תתרבה על פני הארץ, כן אהבת הבורא תשרה על הבריות.
המצב קצוני: אין בעולם אהבה. בני האדם חומסים וגוזלים האחד מזולתו, וכולם חיים באשליה כאילו אין כבר צורך בקשר עם הבורא ית', כאילו השליטה על משאבות העולם נעזבה בידי אדם, הנלחמים עליה ביניהם. רק נח מחזיק בתמימות צדקותו, ומוצא חן בעיני ה'. רק הוא מעלה לה' אהבתו; "ויעש נח ככל אשר צוהו י-הוה" = 1148 ובכך, בחינתו אמת וצדק, פארו של צלם א-להים ורפואה לבריאה; [ברא' לב,כח] "ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב", כי יבטיח לו ה' אשר (ברא' לה,יב) "אתן את הארץ" לו ולזרעו, וכדוגמתו יהיה ישראל, המזכה את כל הבריאה בשמירת חוקי הבורא, (שמ' ג,יא) "וכי אוציא את בני ישראל" מידי אויביו (ירמ' לד,יד) "ושלחתו חפשי", אם רק יתפללו לקבל (דניאל ט,ט) "הרחמים והסלחות; כי מרדנו", אולם התשובה מכפרת, ואנחנו מתקנים את דרכנו.
נח מקבל על עצמו את התפקיד. הוא מבין שאין עתיד לבני דורו אשר התנתקו ממקור החיים, ועושה "ככל אשר צוהו י-הוה" = 704 (שמ' ל,ח) "לדרתיכם", כי אמר לו הבורא (קו' ז,ט) "אל תבהל ברוחך" כי חי אתה ולא תמות. נח הוא מלך, ומדוגמתו ישכילו תמיד "מלכי אומות העולם" (אשר יברך לפניהם שנתן מכבודו לבשר ודם, ע"פ רמב"ם ספר אהבה, ברכות יד) וידעו (דב' לב,כ) "מה אחריתם", לפי מידת "אהבת הארץ" בה ינהגו לכבוד שמים.
העולם הזה אינו עולם הרגש ולא עולם השכל, כי אם עולם המעשה; בו לא מספיק לתקן במחשבה, בכונה, אף לא בדיבור. על כן, ככל אשר צוהו ה' "ויעש נח" = 444 דוקא, לעשות (שמ' טו,יז) "מקדש" בו (במ' ו,כה) "יאר י-הוה פניו אליך"; מקדש לפי דמות העולם אשר חסד יבנה (כדברי תהי' פט,ג) שיהיה יציב (תהי' לג,יא) "לדר ודר". והיה כל אשר ישכיל לעשות כמעשיו, ויבקש לעורר את הבריות (דה"ב כד,יט) "להשיבם אל י-הוה", ימצא חן בעיני ה' ויהיה ניצול (דה"א יז,כז) "ומברך (ומבורך) לעולם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה