יום שני, 26 באוקטובר 2015

וירא, עליה ד, נצח בשבוע

וירא, עליה ד, נצח בשבוע. ברא' כ,יז: "ויתפלל אברהם אל הא-להים, וירפא א-להים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו, וילדו".
מה זכותו ומה כוחו של צדיק, וכמה הוא מכובד בעיני קונו, עד כדי שישדל ה' את הבריות לכבדו, כדי שיטלו להם את דוגמתו ללכת בדרכיו. אבימלך מלך גרר לוקח בתמימות את שרה אל ביתו, בחשבו אשר היא איננה אשתו כי אם אחותו של אברהם. בזכות צדקותו, ה' מונע ממנו לגעת בה באמצעות מחלת עור המתעוררת אצלו. לתת סימן שהוא צריך לפשפש במעשיו, ה' סוגר גם את רחם כל נשותיו הקרובות ללדת. בתוך המשבר, מופיע ה' לאבימלך בחלום הלילה, ותובע ממנו להשיב את שרה לבעלה. אך לא יספיק בכך כדי להתרפא: נדרש גם שהצדיק יתפלל עליו ועל אשר לו. רק אם אברהם יתרצה ויתפלל עבורו, אבימלך וביתו יתרפאו מהצר להם.
ברם, "ויתפלל אברהם אל הא-להים" = 926: עשה כאשר (יח' מג,כה) "תמימים יעשו" לעורר (יש' ח,יג) "את י-הוה צבאו-ת" לתקן ולרפא את (ירמ' מב,ג) "אשר נעשה"; כי יודע אברהם אשר (ויק' כז,כח) "קדש קדשים הוא לי-הוה" אשר הבטיחו שיהיה אב להמון גוים (יש' נח,יב) "ובנו ממך חרבות עולם", שמידת החסד המופלאת שלו תשפיע באמצעות זרעו על החפצים בטוב מכל האומות; והוא בפשטות מביא את מעשיו (תהי' לה,יג) "ותפלתי" לה', ושש להזמין את את כל החפץ להמשיך (תהי' קלב,ז) "נבואה למשכנותיו", הרי המשכן עמוק בלב האדם שם (תהי' צא,ט) "שמת מעונך", (איכה ג,יח) "ותוחלתי מי-הוה".
וכפי תפלתו של אברהם, "וירפא א-להים" = 383 (ירמ' כב,ז) "איש וכליו", באמצעות אשר (ויק' ט,ד) "י-הוה נראה אליכם"; (מ"א ב,יז) "כי לא ישיב" ה' ריקם תפלתו של (מש' יא,יז) "איש חסד", אלא יענה לפי מידת המתפלל ולפי מידת זה שעליו הוא התפלל, לפעמים לפי (איוב לז,יא) "ענן אורו" ולפעמים לפי (איוב לז,טו) "אור עננו". על כן, יחזרו בתשובה וידבקו בצדיק (ש"א ז,ג) "והכינו לבבכם אל י-הוה, ועבדהו (עיבדוהו) לבדו"; (תהי' לז,ג) "ורעה אמונה", להישמר (דה"א טו,טז) "לשמחה". כי כפי שאמר ה' לאבימלך לגבי אברהם, (תהי' פט,כז) "הוא יקראני", ומבורכיו (דה"ב ו,מא) "ישמחו בטוב".
וירפא א-להים "את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו" = 2086 , לומר לך אשר [תהי' פא,ז] "הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדוד תעברנה": שמתוך הסבל הוציא אותם, ולא מעבודת כפיו של האדם תבואנה עליו הברכה והרפואה.
והרפואה היתה גם לכל הנשים, וייפתחו רחמיהן "וילדו" = 56 (ברא' ח,כ) "לי-הוה", (יונה א,טז) "ויזבחו זבח", "אשתו ואמהתיו" = 1175, כי בקשו בכל לבם (תהי' עא,ב) "תצילני ותפלטני" והיללו (תהי' קמח,ה) "את שם י-הוה, כי הוא צוה ונבראו".
"ויתפלל אברהם אל הא-להים, וירפא א-להים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו, וילדו" = 3451, וזכה בנס, כי שמר לעשות (יהו' כג,ו) "את כל הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור ממנו", להביא ישועה לעולם.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה