יום שלישי, 6 באוקטובר 2015

בראשית, עליה ו, יסוד בשבוע

בראשית, עליה ו, יסוד בשבוע. ברא' ה,כד: "ויתהלך חנוך את הא-להים, ואיננו, כי לקח אתו א-להים".
מסופר על חנוך שהיה צדיק בדורו; וראה ה' אשר יפול הוא מצדקותו, ומרוב חביבותו לקחו אליו במיטב ימיו, לפעול מהעולם העליון לפרנסת העולם התחתון. שם בעליונים קבל תואר של שר המכונה בשם מטטרו"ן = 314, שוה לשם הקדוש (ברא' יז,א) "שד-י", הוא כדברי ריש לקיש בגמרא (חגיגה יב,א) בחינת אני הוא שאמרתי לעולם די -עכל"ק, הבחינה הא-להית המקציבה את שפע החיים והמזון והפרנסה לכל הארץ. מי שיעיין במפרשים על הפסוק, יראה שגם בעל הטורים וגם הרא"ש מיחסים את השם של חנוך אל השם מטטרו"ן באמצעות גימטריה שעל פי הפשט היא מוטעית (יש הפרש של 11 בין שני צדי המשוואה), ונפלא ממני סודם. "חנוך" = 564 (בחישוב אות "ך" = 500), כמנין "שר דין", הרומז לשר מטטרו"ן = שד"י כנ"ל.
ולעניננו, "ויתהלך חנוך את הא-להים, ואיננו, כי לקח אתו א-להים" = 1831 מורה על שני תנאים לזכות בחביבות כזו מאת הבורא ית'. הראשון, התנהגותי, (ברא' כד,מט) "ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת". השני, אמונתי, (דב' ה,יט) "כשמעכם את הקול מתוך החשך", כאשר הא-להים מדבר אליך מתוך הסתר גמור, ואמנם דברו אמת ויציב בלבך גם ללא הוכחות מוחשיות או מדעיות, ואף מתוך עובי הערפל תקפיד ללכת בדרך ה' בכל מעשיך.
חנוך היה בן שס"ה, בן 365 שנה, צעיר מאוד בהשואה לאורך החיים של בני דורו. "ויתהלך חנוך את הא-להים, ואיננו" = 1170 בעת שהיצר הרע כמעט מצליח להפיל אותו מצדקות תמימותו עד כדי שיזעק [תהי' סט,ב] "הושיעני א-להים, כי באו מים עד נפש" והוא זך וטהור כטהרת (שמ' כה,ו) "בשמים לשמן המשחה", חי בשלום עם הבריות (יח' לג,יט) "ועשה משפט וצדקה עליהם", ומול כל נסיון שם את בטחונו אך בה' (דה"ב כה,ח) "כי יש כח בא-להים לעזור ולהשכיל", ומתפלל וטוען אשר (תהי' קיט,קסח) "שמרתי פקודיך", וה' רואה אותו דן בדורו מפיו ונותן עצה בענוה כאמרו (מ"ב יט,ו) "כה תאמרון אל אדניכם כה אמר י-הוה" כי אין שליט אחר בארץ. (דניאל יא,כא) "ולא נתנו עליו הוד מלכות".
חנוך התהלך אל הא-להים על פני הארץ, ולפתע איננו, "כי לקח אתו א-להים" = 661, מהיותו במודע "הנה כחומר ביד היוצר" (כהתחלת פיוט מרכזי שאנו שרים בתפלת ערבית של יוה"כ) הנשמר מכל "לשון הרע" (כדברי המשנה ערכים ג,ה), האוחז במלכות הנקראת (דה"ב ד,ה) "שושנה", וטורח בחייו להיטיב עם העולם, להביאו אל מהלך "תיקון הכללי" (ליקוטי מוהר"ן ח"א,רה - ח"ב,צב; וכן שבחי הר"ן קמ"א). נלקח מהארץ טרם יתקלקל (מ"א טו,כו) "ויעש הרע". וככל שנהיה יותר בסכנה, רק את הא-להים הוא הלך, (נחמ' יא,כג) "כי מצות המלך" נוכחת עליו. (זכ' ה,א) "ואשא עיני ואראה" היכן מתחיל בפשטות תמימה כל המהלך, אשר לקח אדם להיות שר במרומים.
וזה היה עמלו על פני הארץ, "ויתהלך חנוך את הא-להים" = 1047, לומר לך אשר (הוש' יב,ז) "חסד ומשפט שמר", וזו תורת הנושע בה' לחיי עולם.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה