יום חמישי, 4 בפברואר 2016

תרומה, עליה ב, גבורה בשבוע

תרומה, עליה ב, גבורה בשבוע. שמ' כה,ל: "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד".
כל דבר שתעשה במשכן, בנקודת חיבור העולמות, ישפיע על עליונים ותחתונים כאחד, ודורש שיא הדיוק בעשייתו מפאת עומק המון המשלים המשתלשלים ממנו. "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" = 2231 להורות אשר [שמ' יב,מט] "תורה אחת יהיה לאזרח, ולגר הגר בתוככם": גם בנקודת השיא של פולחן הא-להים, הערבות והצדק החברתי הם העיקר; [במ' יז,כו] "ויעש משה כאשר צוה י-הוה אתו, כן עשה".
לחם תשים "על השלחן" = 493 אפילו ודוקא בשעת רעב, (ברא' מז,יג) "ולחם אין בכל הארץ", ונראה שאובד עולם (דב' כב,כז) "ואין מושיע", תזכור אשר תמיד וכן (ש"א ז,יב) "עד הנה, עזרנו י-הוה" (ש"ב כב,לו) "מגן ישעך", ותשמע (דב' ו,ה) "את י-הוה א-להיך" בלבך; (דב' ט,יט) "וישמע י-הוה אלי" (יהו' ה,ב) "בעת ההיא" כשמעי אליו; (שמ' יד,ל) "ויושע י-הוה ביום ההוא" (מ"א ט,כז) "את עבדיו", (תהי' יט,ב) "מספרים כבוד א-ל"; (מש' יז,ב) "ובתוך אחים", בתוך קהל חפץ בטוב, יפעל להובילם (מש' ב,ב) "לתבונה", אל תודעה המסגלת את האדם (זכ' ח,ט) "להבנות" באמת. (ימר' מב,יז) "ויהיו כל האנשים" נאמנים, וזה אשר יקדש את ה' (מ"א ה,יא) "ויהי שמו בכל הגוים", הוא יהיה לראש, (יח' מה,ג) "ובו יהיה המקדש".
כי הלחם שתשים על השולחן הוא "לחם פנים" = 258, הלחמה של הפנים, הפרצוף החצוני, עם הפנימיות, עם מה שמעבר, עמוק בפנים. הוא כמו העץ היושב (ויק' יד,ה) "על מים חיים", כמו (ויק' כה,ו) "הגרים" החוצים תהום תודעתי באומץ להתקבל בברית התורה. לחם ממטה למעלה. לחם (תהי' עה,י) "לא-להי יעקב", המוציא לחם מן הארץ ומורידו מן השמים; כי לחמו של האדם זו אשתו (כדברי רש"י באשת פוטיפר), ולחם הא-להים אד והד העולה מברואיו. ולעת חסרון וצרה, כאשר (קו' ח,יז) "לא יוכל למצא" את מבוקשו, יפשפשו במעשיהם. (מיכה ג,ד) "אז יזעקו אל י-הוה" לאמור (איכה ה,טז) "אוי נא לנו כי חטאנו". ומתוך התשובה תתעורר הישועה, (נחמ' ב,יח) "ויחזקו ידיהם לטובה", לתקן לעצמם לב טוב בחזרה. (נחמ' ה,ז) "וימלך לבי עלי", "לפני תמיד" = 624: (ברא' כח,יב) "והנה סלם (סולם) מצב (מוצב) ארצה" ויורד בו לעולם שפע (שמ' ל,לה) "טהור קדש", (שמ' לג,א) "וידבר י-הוה אל משה", אל כל אשר ניצוץ נשמת משה פועם בקרבו, (מ"ב טז,ח) "הנמצא בית י-הוה" ומקדש ה' בקרבו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה