יום רביעי, 17 בפברואר 2016

תצוה, עליה ה, הוד בשבוע

תצוה, עליה ה, הוד בשבוע. שמ' כט,כט: "ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו, למשחה בהם ולמלא בם את ידם".
נעשה ונשמע. יש דברים שאי אפשר להפנים, להבין, אם לא מעמידים אותם קודם בעולם המעשה. כפי אשר אחרי המעשים נמשכים הלבבות (לדברי רבנו בחיי), הלבוש משפיע על לובשו. שלושת מלבושי הנשמה (מחשבה, דיבור ומעשה) ישמשו כלי חיבור בינה לבין העולם והנעלם; באותו אופן, מלבושי האדם בכלל, ושבעת מלבושי הכהן הגדול במקרה שלנו בפרט, מבטאים ומשקפים ומתרגמים ומדווחים ומחברים אותו, בתדר הנאה למעמדו, אל הכל זולתו.
הכהן הגדול הראשון יחנך את הבגדים המיוחדים לשררת מעמדו, וממנו והלאה, לפי אותם מלבושים יוגדר הכהן הגדול: רק הראוי למעמד ונבחר לו יולבש מלבושים אלו. וכדברי השפתי חכמים: הרי כתוב קודם שתחבוש ותלביש אותו, ואח"כ והיתה לאהרן כהונת עולם; ומחוסר בגדים כזר דמי -עכ"ל. "ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו" = 1575, לאשר ימשיכו פועלו אחריו לדבוק בקדושה [ש"ב כב,כג] "כי כל משפטו לנגדי, וחקתיו לא אסור ממנה" (*), וימליצו עליו [איוב כב,כב] "קח נא מפיו תורה, ושים אמריו בלבבך", כי הוא מכפר כל יום ומושך את (ברא' ב,ד) "עשות י-הוה א-להים ארץ ושמים" (**) בהתחדשות של רחמים רבים; כדוגמת רבקה, אשת הגבורה המתוקנת, אשר נגשה לאליעזר (ברא' כד,יח) "ותרד (ותורד) כדה על ידה, ותשקהו".
אותם בגדים ישמשו לכהן הגדול לכל דורות המקדש, "למשחה בהם" = 430 (דה"ב כט,לד) "רק הכהנים",(תהי' יט,ט) "משמחי לב" העם בפועלם בנאמנות לפני ה', כי תפלתם נענית ואז (תהי' עו,ט) "משמים" ירוחם (ויק' ה,טו) "נפש", (שמ' מ,ט) "והיה קדש" כל ירא ה' המתחנן לגאולה שלמה: [ירמ' מט,ב) "לכן: הנה ימים באים, נאם י-הוה".
באים המלבושים לעבוד בהם, "ולמלא בם את ידם" = 604 , שעל ידיהם יכירוהו גם ישראל וגם כל "אומות העולם" ויביאו עולות אל מקדש ה'. (דב' ט,כו) "ואתפלל אל י-הוה": (יש' סג,יז) "שוב, למען עבדיך"; (ירמ' ב,כז) "קומה והושיענו". ויצא ה' מהסתר הסתרתו להיגלות לאוהביו, (מש' כד,יב) "והשיב לאדם כפעלו".


(*) חוקותיו ברבים, ממנה ביחיד. אשר יש דבר יחיד בשמים הנקרא חוקות ברבים, מכיוון שהוא אחד לחכמה העליונה (אשר ידמה האדם לבוראו בכל אורחותיו), ומתפרט לאלפי ורבבות פרטים במלכות התחתונה, בעולם המעשה.
(**) עשות ה' א-להים. עשות, שם פועל. ואולי, עשות רבים של עשה, ועשה שם עצם למעשה הכללי, האחד ויחיד, שמתפרט מטה לרבבי רבבות ברבוי פרטים, וכל פרטיו נקראים עשות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה