יום שבת, 26 בדצמבר 2015

שמות, עליה א, חסד בשבוע

שמות, עליה א, חסד בשבוע. שמות א,יב: "וכאשר יענו אתו (אותו) כן ירבה וכן יפרץ (יפרוץ); ויקצו (ויקוצו) מפני בני ישראל". 
כמו שלוחצים על קפיץ, כדי שיקפוץ יותר גבוה. כך נשתעבדו בני ישראל במצרים, והמצרים מענים אותם כדי למנוע התרבותם, "וכאשר יענו אתו, כן ירבה וכן יפרץ" = 1813; וכלום לא נראה בגדר הסבירות, ולמחפשים תשובה טבעית למה שמתרחש במצרים, פקחו עיניכם [תהי' ק,ג] "ודעו כי י-הוה הוא א-להים; הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו", זכרו את (דב' י,ד) "אשר דבר י-הוה אליכם בהר מתוך האש", רווחו לקח מזכרון כל אשר היה במצרים, והצטרפו למסע אל (ירמ' לו,י) "פתח שער בית י-הוה החדש" הגנוז בלב האדם, כי רק דרך הפתח שבלב אפשר להיכנס שלמים אל המקדש החדש.
והעם הוא חזק ומצרים מתעקשים עליהם, "וכאשר יענו אתו" = 1070 תהיה משמעות העינוי אשר פותח ה' מהלך, תיקון התפתחותי של תודעת ישראל להביאם חלוצים אל חרות אמתית, וכעת אנו עדים לשלב הראשון, [תהי' כז,יב] "ויכנע בעמל לבם, כשלו ואין עזר", (מ"ב יג,כב) "לחץ את ישראל" באמצעות מצרים כאשר הוא אומר (יח' כט,ג) "הנני עליך, פרעה מלך מצרים"; פרעה ממש מתכוון להרע לישראל, אך רק מתוך גזרת ה' הוא מצליח בינתים, ומתוך גזרת ה' יפול. כי על אף כל אשר יעבידו את ישראל, "כן ירבה וכן יפרץ" = 743 ויתעורר "לתשובה", וימשיכו בדרך אביהם לעשות צדקה ומשפט (דב' א,טז) "בין איש ובין אחיו ובין גרו", להיות נוחים לבריות, ומתוך כך, נוחים לה', ואז יזכו להביא (ויק' כג,לז) "עלה ומנחה, זבח ונסכים, דבר יום ביומו". אולם בינתים, (יח' לו,לג) "ביום טהרי אתכם", יש (איוב י,כב) "כמו אפל צלמות", (תהי' צד,ג) "רשעים יעלזו", "ויקצו מפני בני ישראל" = 995 אשר שומרים (ירמ' לה,יד) "את מצות אביהם" גם (ברא' מא,מו) "לפני פרעה מלך מצרים", (מ"א טו,ה) "ולא סר מכל אשר צוהו". הזכרון הזה לא יאבד לעולם, והוא בסוד הנאמר: (יש' מה,יז) "ישראל נושע בי-הוה".
מתואר אצלנו שלב ההכנעה: "וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ; ויקצו מפני בני ישראל" = 2808, כדי לעבור בהמשך את הליך הבירור וההבדלה, ולהגיע לתכלית ההמתקה באשר [דב' א,יא] "י-הוה א-להי אבותיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דבר לכם". כל שנה, בשבועות אלו, ניתנת לנו ההזדמנות להיוכח ולהיודע בתודעת מצרים כדי לצאת בעצמנו מהמצרים שלנו. בע"ה, הבה נשכיל השנה, נתבונן בשכל ישר ולב טוב לאורך כל המהלך, ויהי רצון מלפני הבורא ית' ונזכה כבר הפעם, בימים אלו ממש, לשבור את עול העבדות ולהפוך לבני חורין המובילים את העולם לישועה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה