יום שני, 21 בדצמבר 2015

ויחי, עליה ג, תפארת בשבוע

ויחי, עליה ג, תפארת בשבוע. ברא' מח,כא: "ויאמר ישראל אל יוסף: הנה אנכי מת, והיה א-להים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם".
יעקב, סבא ישראל, ממשיך לצוות את יוסף: הוא וזרעו יהיו ממונים על ישועת ישראל בגולה. "הנה אנכי מת, והיה א-להים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם" = 2442, (במ' לג,נג) "וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ" באשר תתקדשו בה להקדישה, (דב' ו,ג) "ואשר תרבון מאד, כאשר דבר י-הוה א-להי אבתיך" להיטיב עמך, לתת שלום בעולמך.
דור מסיים תפקיד. עכשיו, עם שלם צריך לצמוח ולהתחזק. "הנה אנכי מת" = 581, אומר יעקב, [מ"א יז,ב] "ויהי דבר י-הוה אלי לאמר" (במ' יד,טז) "להביא את העם הזה", את כל זרעי וזרע זרעי, (במ' כא,ו) "מישראל", מארץ כנען, אל מקום בו יהיה להם צר, קשה הרבה יותר מאשר היה בארץ אשר מרוב עוני (יש' ג,ז) "אין לחם ואין שמלה"; וה' אשר לוה אותי בכל דרכי (ש"א כו,כד) "ויצילני מכל צרה", הוא יבחר מנהיג (מ"א יד,ז) "מתוך העם" הראוי (יהו' ט,יב) "ללכת אליכם", אשר דוקא לא ירצה (ש"ב ב,יט) "ולא נטה ללכת", ודוקא הוא, הכי ענו, יגיע (אסתר ב,יג) "עד בית המלך" להוכיח ולהכניע את צוררי ישראל ולהושיע אתכם.
ודע אשר יבואו ימים קשים "והיה א-להים עמכם" = 282 גם כאשר יישכח (ברא' נ,א) "ויפל יוסף" המטיב למצרים מתודעת מצרים, וימררו המצרים את חיי כל זרעי עד אשר הלב יטהר בדמעה (מ"ב ג,כא) "ויצעקו" (תהי' נז,ג) "לא-להים עליון", תושיעם (תהי' ו,ה) "למען חסדך". אשר יוציא אתכם (שמ' טז,י) "אל המדבר", אומה שלמה (רות א,יח) "לדבר אליה" ולהחיותם (איוב לג,ל) "באור החיים", באור עץ החיים היא תורתו הקדושה.
כי יוציא אותכם מהעבדות הנוראה "והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם" = 1579 לעשותכם בני חורין זכים וטהורים; כי (ברא' ב,ד) "אלה תולדות השמים והארץ" המבקשים להזדוג בגלוי ולהיות שלום אחד כולל כל, (ברא' כט,י) "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל" כך יאהב וירצה הבורא את ברואיו הנקדשים בכל הטוב והאמת (יהו' כ,ב) "אשר דברתי אליכם ביד משה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה