יום שבת, 29 בנובמבר 2014

וישלח, עליה א, חסד בשבוע

וישלח, עליה א, חסד בשבוע. ברא' לב,ה: "ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה; ואשלחה להגיד לאדני, למצא חן בעיניך".
פגעו המלאכים ביעקב, והתמלא מהם גם פליאה וכח, וגם חרדה. ושלח מאותם מלאכים אל עשו אחיו, לספר לו על גורלו, לחדש לו אשר בינתים לא התקימו בו ברכות הבכורה של אביו, ולהתפיס אתו. ויאמר לו את הכשרונות והחכמות אשר רכש בבית לבן אבי בעור אבי בלעם: "ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה; ואשלחה להגיד לאדני, למצא חן בעיניך" = 2337, אשר על המשפחה הקדושה שהקמתי אשמור (יח' לד,יב) "כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו", ואתפלל לה' על הרשעים אשר יקומו על בני, (תהי' נה,כד) "תורדם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה", ומובטחת לי ישועת ה'. 
אומרים חכמים אשר "שור וחמור, צאן ועבד ושפחה" = 1388 הם משלים לכשפים העצמתיים אשר למד יעקב מלבן דודו. כשפים, סגולות (שמ' כה,יד) "לשאת את הארן" ולהוביל את כלי הקודש, אשר רק אדם טהור ידע להזכירם לטובה באשר יחזור (יהו' ה,ב) "ושוב מל (מול) את בני ישראל" מילת הלב ומילת הפה, ועל ידי זה אהפוך לרודף את רודפי, (יח' יב,יג) "ונתפש במצודתי" כל אשר יבוא להזיקני. כי ישנו סוד פשוט ונשגב מאחורי כל כישוף וכל סגולה: [ברא' מט,יח] "לישועתך קויתי י-הוה", ולא לכל ישועה אחרת ולא מכל מקור מלבדך, המולך (דה"ב יז,י) "על כל ממלכות הארצות". 
ומתוך היותי שלם עם גורלי, "ואשלחה להגיד לאדני, למצא חן בעיניך" = 878, עכשיו שאני עובר (ירמ' טו,ז) "בשערי הארץ". כי שיבת ישראל לארצו מעוררת כח אדיר מפנימיות האהבה, השובה את הטבע לשירות הישועה עד כדי שה' [תהי' עח,יג] "בקע ים ויעבירם, ויצב מים כמו נד", וכל הגוים (במ' יד,יד) "שמעו כי אתה י-הוה", (מ"א ח,לה) "ומחטאתם ישובון" (שמ' יז,ו) "לעיני זקני ישראל", ויודו כי נפלאת עליהם תורת ה' (יהו' ב,ט) "וכי נפלה אימתכם עלינו", כי אין גבול לאשר יעשה תחת השמים צדיק ותם. על כן, זכור ועשה תמיד כל (ירמ' כח,ז) "אשר אנכי דבר באזניך", (ברא' כד,ג) "ואשביעך בי-הוה א-להי השמים" אשר יתגלה בתוכך ברית שלום עם בורא הכל, (יש' נה,יב) "ובשלום תובלון" אל התשובה ואל הישועה, (זכ' יד,טז) "ועלו מדי שנה בשנה" בניך ובני בניך להודות לה' בירושלים, לחדש את ברית השלום על כל הבריאה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה