יום ראשון, 5 ביוני 2016

בהעלתך, עליה א, חסד בשבוע

בהעלתך, עליה א, חסד בשבוע. במ' ח,ו: "קח את הלוים מתוך בני ישראל, וטהרת אתם".
כפי שמתקדם ללכת ולהתעלות בקודש, כך בטהרה וזכות של מחשבה ודיבור ומעשה יגש האדם אל מקומו, ולא ימות. על כן, יצווה משה, כל אשר משה, מפי א-ל: "קח את הלוים מתוך בני ישראל, וטהרת אתם" = 2730, כי [יח' לא,ט] "יפה עשיתיו, ברב דליותיו; ויקנאהו (ויקנאוהו) כל עצי עדן אשר בגן הא-להים", ואז כל פרט קטן במצוי יתוקן בהעלאת דיבור הרצוי, [ברא' כד,סג] "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים", "גמלים באים" = 176 (מ"ב כה,ז) "לעיניו" (מ"א יב,טו) "מעם י-הוה", (ברא' כד,מג) "והיה העלמה" רוכבת אליו ויאמר אליה (נחום ב,יד) "הנני אליך", כי (יש' לג,ח) "חזה ציון" וראה בתולדותיו את אשר יתקנו בעשייתם את הבריאה; אשר (תהי' מז,ט) "מלך א-להים", ובאשר (תהי' כ,ב) "יענך י-הוה", (תהי' מ,ג) "ויעלני". וסודו הוא (איוב טו,כה) "כי נטה אל א-ל ידו", (שמ' ב,כה) "וידע א-להים".
את הלויים יקח "מתוך בני ישראל" = 1069 (במקום ה-180 בסדרת המספרים הראשוניים, כמנין יהו' ה,א: "מפני", שעצם הוציאתם מתוך העם כוונתה להבדילם מפני העם, שיעמדו טהורים לחוד, לכפר על כל העדה כשיחטאו). שירתם תוביל את העם לדבוק בתורה ולקיים (דב' ד,ב) "את מצות י-הוה אלהיכם"; (במ' כא,יז) "אז ישיר ישראל" המתוקן כולו, לעורר (צפ' א,יח) "את כל ישבי הארץ", כי האמת בכל הדרה פגעה בעיניהם, (דה"ב יד,יב) "כי נשברו לפני י-הוה ולפני מחנהו"; ויבקש כל לב אל המרומים (תהי' לא,ד) "תנחני ותנהלני", (דה"ב כז,ב) "ויעש הישר בעיני י-הוה".
ורק אחרי שתבדיל את הלויים ותוציא אותם ליחדם לקדושה, עוד יתנקו מכל הרשום עליהם מחיי החול, "וטהרת אתם" = 1061 לפני ה' כאילו יקום משה [מ"ב ו,ז] "ויאמר: הרם לך; וישלח ידו, ויקחהו" לו, (ש"א י,כג) "ויתיצב בתוך העם" לנגן את כל (תהי' קכב,א) "שיר המעלות" להעלות (ירמ' נא,י) "את צדקתינו" (נחמ' י,לז) "ככתוב בתורה" לאמור: (תהי' יז,ו) "שמע אמרתי", דוקא "אמרתי" = 651 (יהו' יא,ה) "עם ישראל", (ש"א יז,כח) "בדברו אל האנשים" (ירמ' לג,טו) "בימים ההם ובעת ההיא" אשר (יש' י,לג) "הנה האדון י-הוה צבאו-ת" נגלה לכל עדת ברית הצדקה והמשפט מכון כסאו, והנה הממונים על הקודש והממונים על החול, (ירמ' מט,ג) "כהניו ושריו יחדיו" (יח' כג,מה) "ואנשים צדיקם" כולם באים (דה"ב כט,כז) "להעלות העלה", להתנזר מכל אנוכיות ולהתמוגג בטובת הכלל עליה תיבנה טובתם, ודוקא בזה (ולא באחיזה בריונית של עושר מיותר בידי הפרט) תתמתק מעצם מהותה (ירמ' מט,לה) "גבורתם", ויתפרסם וימצא חן כזה ממשל, (דה"ב לב,כג) "וינשא לעיני כל הגוים" ויהי (יש' יג,יט) "כמהפכת א-להים" אשר קיימוה בני האדם (דה"ב לה,י) "כמצות המלך"; ויהי שלום אמתי ושלוה, ((יש' יא,ו) "וגר זאב עם כבש", לאמור אשר לא מיוזמת הכבש (אשר רצונו בכך תדירה ומובנת מאליה) אלא דוקא מיוזמת הזאב, יוערך ויכונן ויושג שלום של אמת בין כל הבריות לבין עצמן, ובין כל אחת ואחת, ובינן לבין המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אשר בחוקים ברורים וטובים העיר בנו חיי עולמים.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה