יום רביעי, 1 ביוני 2016

במדבר, עליה ה, הוד בשבוע

במדבר, עליה ה, הוד בשבוע. במ' ג,לב: "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן: פקדת שמרי משמרת הקדש".
על כל תפקיד, משפחה; ולה ראש. ועל כל הראשים הנישאים, ראש הפוך אשר הוטל על כולם מאת ה', והוא הכי גבוה, נישא אל מעבר להיכן יתר הנשיאים נישאים. "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן: פקדת שמרי משמרת הקדש" = 4008. כי העולם הזה מלא פיתויים ליצר הרע, ותפקיד המושל על הכלל (וכן תפקיד כל אחד בערבות כלפי זולתו) לסייג ולשמור ולחזק את הזהירות והבטחון, למען אפילו קמעה לא תחסר מהיושר המושלם אשר ישראל מצווה להגשים וממנו להאיר, עד כדי קיום כל התנאים גם כשהזולת יתכן ואינו מודע למה שאנחנו באמת חייבים לו, ועלול להסתפק בהרבה פחות: [ברא' מג,טו] "ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשנה כסף לקחו בידם, ואת בנימין; ויקמו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף". כי [תהי' יב,ז] "אמרות י-הוה אמרות טהרות, כסף צרוף, בעליל לארץ מזקק שבעתים"; ולכל המכחיש בהם יוכרז כדברי הנביא: [יח' לו,יב] "והולכתי עליכם אדם, את עמי ישראל, וירשוך, והיית להם לנחלה; ולא תוסף עוד לשכלם"; כי לא ינתן עוד נשק לצוררי ישראל כי אם תופסק להם הבחירה, למען לא ירשיעון עוד, ולמען יתקנו את דרכיהם לטוב להם, להיות נוחים לא-להים וטובים לבריות.
וכל אחד ערב לכל אשר תחתיו, ובכח הערבות הנכפית, על כולם בעל סמכות משמים: "ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרן הכהן" = 1485; ואם איש ניזוק או נהרג עלי ידי איש אחר אשר לא היתה בו כוונה לפגוע כלל בחברו, [במ' לה,כב] "ואם בפתע, בלא איבה, הדפו, או השליך עליו כל כלי, בלא צדיה", יש משפט צדק שצריך להיעשות, ואף אחד לא ישמח בו כי גם לא ישיב את המת, אך על כולם להיכנע למשפט צדק. וכאשר יתגבר כח הצער על גואל הדם לשים את יצרו לפניו, (דב' כב,יז) "והנה הוא שם עלילת דברים לאמר" אשר ההורג הוא חו"ש רוצח, ושב בתשובה על דבריו והשלים עם אשר הזיק בדבריו, (ויק' ה,י) "וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא". ואם ירבו המקרים בו דין צדק אינו מתקבל מרצון והכנעה על העם, וירעו מאוד מעשיהם לעדה כולה, (שופ' ו,ד) "וישחיתו את יבול הארץ" אשר ה' (דב' יט,ב) "נתן (נותן) לך לרשתה", עד כדי שגם מקדושתכם תפלו, (ש"א ו,א) "ויהי ארון י-הוה בשדה פלשתים" כי כלייכם לא מסוגלים לקלוט אור אמת. ויהיו הדינים אשר אתה בעצמך עוררת (שמ' כד,יז) "כאש אכלת בראש ההר" (ברא' לט,יב) "ותתפשהו בבגדו לאמר" שאשנה את דרכי עד (ש"א טו,כ) "אשר שמעתי בקול י-הוה"; [יהו' ח,ל] "אז יבנה יהושע מזבח לי-הוה אלהי ישראל, בהר עיבל".
וכשיש את המזבח, כשיש את המשכן ממנו להשקיף סדר עליון אל כל העולמות, תקום "פקדת שמרי משמרת הקדש" = 2523, [במ' ז,יב] "ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו, נחשון בן עמינדב, למטה יהודה"; ועליו גם החסדים המתעוררים משמים כדברי ה' אל הנשמה [יונה א,ב] "קום, לך אל נינוה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני" והתרעתך יחזירם למוטב; ולצורך קיום הצדק בכל החברה יקום, [דה"ב יט,ה] "ויעמד שפטים בארץ, בכל ערי יהודה הבצרות, לעיר ועיר". וכל אחד לפי כבודו ולפי גדולתו, כי לא עליך המלאכה לגמור; אשר ממתיקות התמסרותך, מזה אשר אתה מקדיש את עצמך לעשות אמת ומשליך לה' את יהבך, הוא יבוא ויכלכלך בנסים גלויים, כאשר פתר לאברהם באמרו אליו (ברא' יז,טו) "לא תקרא את שמה שרי, כי שרה", ואף על פי ששרי לא יכלה ללדת לך, אכן שרה תלד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה