יום שישי, 6 במאי 2016

קדושים, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

קדושים, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ויק' כ,כב: "ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה".
אדם הנוהג כאילו הכל מקרה בעולם, מסיר מעל עצמו את ברכת ההשגחה הגלויה מאת ה', מפקיר כבי' את עצמו לתעלולי הטבע. אך אתם, שמעו דבר תבונה, "ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה" = 7583, כי מאת ה' הנחלה, והמשכיותה לשלום כרוך בעשיית תורתו בעולם הזה ללא שום סטיה מן הדרך הטובה; עד כדי שיתבע הנביא אף את דוד המלך בתוכחה קשה: [ש"ב יב,ט] "מדוע בזית את דבר י-הוה, לעשות הרע בעינו (בעיני)? את אוריה החתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאשה, ואתו הרגת בחרב בני עמון", הרי ראשית מחשבתו על בתשבע הוא כבר הכאה בחרב את אוריה, ומתוך כך, אף כשיהרג על ידי בני עמון, יהיה כאילו דוד עצמו הוא המחזיק בחרב. ויש דברים ברומו של עולם ורק הנגלות לנו; וכדברי הגמרא (שבת נו,א): כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה -עכ"ל.
ונודע לכם, "ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם" = 4118, [דב' ו,כה] "וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת, לפני י-הוה א-להינו, כאשר צונו". ועיקר שמירת החוק והמשפט הוא אשר תלמדו "ועשיתם אתם" = 1267, ותצא להיטיב ולעשות שלום בעולמך, כנער היוצא (ש"א יז,טו) "לרעות את צאן אביו", (ש"א טו,ל) "והשתחויתי לי-הוה א-להיך", (דה"ב כט,כח) "והשיר משורר" (מש' ב,כא) "כי ישרים ישכנו ארץ".
אז לא ינהג בך ה' בקרי אלא שתתגלה עליך השגחתו, "ולא תקיא אתכם הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה" = 3465; כי אתה יודע את הסוד, ותרבה להשפיע מברכתך ולהעלות למרומים מחשבותיך ודיבורך ומעשיך, עד כדי אשר יקומו [שמ' לו,ה] "ויאמרו אל משה לאמר: מרבים העם להביא מדי העבדה, למלאכה אשר צוה י-הוה לעשת אתה", כי המצוות חביבות עליהם, ויושבים בנחלה (הגשמית והרוחנית, הכללית והפרטית של היחיד) אשר "אני מביא אתכם שמה לשבת בה" = 1659, שם [תהי' צז,יא] "אור זרע (זרוע) לצדיק, ולישרי לב שמחה", ויעשה ה' את כל הטוב (שמ' לב,יד) "אשר דבר לעשות לעמו", אשר מיטיב בדרכו לעשות שלום בעולמו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה