יום ראשון, 29 במאי 2016

במדבר, עליה ב, גבורה בשבוע

במדבר, עליה ב, גבורה בשבוע. במ' א,נא: "ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים, ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים, והזר הקרב יומת".
החניית המשכן, משמעותה החניית העם כולו. פירוק המשכן לנשיאה, משמעותו פירוק כל מחנה ישראל לנסיעה. "ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים, ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים; והזר הקרב יומת" = 3863 (במקום 536 בסדרת המספרים הראשוניים, כמנין ש"א ג,י: "כי שמע עבדך"). ואת האויב אשר פלש לאשר לך, [שמ' כג,כט] "לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חית השדה", כי אם תצטרך אתה לגדול לפי מידת הנחלה אשר נפלה לך לאתגר; ולמען תצליח מעבירך ה' במצרים ומוציאך משם, [דב' ח,ג] "ויענך וירעבך, ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך; למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי י-הוה יחיה האדם". וגם אם יכשל ויפול פעם ועוד פעם, ויתחרט, [שופ' ג,יט] "והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר: דבר סתר לי אליך, המלך; ויאמר: הס; ויצאו מעליו כל העמדים עליו", כי ביחידות יקבלנו מלך מלכי המלכים כאשר יגש אל הקודש בתשובה שלמה מכל הלב. וגם צדק יעשה בו, ויזהירו במשפט [ש"א כח,יח] "כאשר לא שמעת בקול י-הוה, ולא עשית חרון אפו בעמלק; על כן הדבר הזה עשה לך י-הוה ביום הזה", כי לא הכחדת מתוכך את אשר כולו רע ואי אפשר לתקנו, נגזר עליך תיקון הנעוות בידי שמים, צדק מלובש בחסדים גדולים מאוד; ולאחר המשפט עוד תבוא צדקה, ויצא אשר מהתשובה והענוה הכל נמתק.
ככה בכל עליה וירידה, בכל תחנה בחיים: "ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים" = 1337, כי [איוב כא,כב] "הלא-ל ילמד דעת, והוא רמים ישפוט", בעוד [תהי' כה,ט] "ידרך ענוים בשמפט, וילמד ענוים דרכו"; הוא אשר פקד והגדיר מה תהיה המשימה של כל קבוצה וכל אדם, ואתה, רק (איוב כב,כו) "על שד-י תתענג", על הבחינה האלוהית אשר אומרת די ונותנת גבול.
הלויים יקפלו את המשכן לפני הנסיעה, "ובחנת (ובחנות) המשכן, יקימו אתו (אותו) הלוים" = 1545, (במ' כב,לד) "כי אתה נצב לקראתי בדרך" בכל יום אשר אקרא, ואבקש מאת [תהי' ז,ט] "י-הוה ידין עמים: שפטני י-הוה כצדקי וכתמו (וכתומי) עלי"; (ויק' ד,לה) "וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא" בזכות עבודת הלויים אשר הקימו את המשכן כמצוות הבורא, אשר [ש"א ב,ב] "אין קדוש כי-הוה, כי אין בלתך; ואין צור כאלהינו". ומתוך טהרתכם תבוא תשועתכם, (יח' לז,יד) "והנחתי אתכם על אדמתכם".
אך עבודת המשכן תיעשה רק על ידי מי שהוקדש לה, "והזר הקרב יומת" = 981 כפי אשר [ירמ' נא,מב] "עלה על בבל הים, בהמון גליו נכסתה", כי העזה לגעת באשר יחייב את התקרבותה אליו מיתה. (יש' מד,ט) "יצרי (יוצרי) פסל כלם תהו", [דב' ד,ד] "ואתם, הדבקים בי-הוה אלהיכם, חיים כלכם היום", חיים הראוים להיקרא חיים. (מ"א יז,כד) "עתה זה ידעתי" אשר נועדתי לעבוד בבנין זה (מ"א ו,כב) "עד תם כל הבית": [תהי' פד,י] "מגננו ראה, א-להים; והבט פני משיחך", שתראה את המשכן אשר בנינו לך בתוך לבנו ותעורר בנו את בחינת משיח צדקך לעוררו לפעולת הגאולה, כי שלך (מיכה ד,ח) "הממשלה הראשנה" והיחידה, ורק את חכמיך הקדושים רוצים אנחנו למשול בנו: [איוב ח,י] "הלא הם יורוך, יאמרו לך; ומלבם יוציאו מלים", מלבם הטהור של האוהב את ה' בכל לבבו ישלטו וינהיגו.
האיש אשר בבחינת "הזר הקרב" = 519, שהמשכן זר לו מכיוון שהוא זר לעבודתו, והוא מתקרב, ואין זאת יכול להיות לטובה כי הוא (מש' יג,ד) "מתאוה ואין", (דה"א כא,ז) "וירע בעיני האלהים". (תהי' מא,יג) "ואני, בתמי", (ש"א ד,טז) "אנכי, הבא מן המערכה", אתענג (תהי' פט,נ) "באמונתך". (ש"ב יט,כא) "כי אני חטאתי" כי (יש' כא,ד) "תעה לבבי" (יש' א,ב) "והם פשעו בי", ורק עליך (תהי' ט,ה) "משפטי ודיני", הא-ל העושה (יהו' ב,יד) "חסד ואמת". (יש' לט,ב) "וישמח עליהם" כי (יש' סד,ד) "בדרכיך יזכרוך", אשר בהם (יש' נב,טו) "התבוננו", והוציאו אותם לפועל (ירמ' א,טז) "למעשי ידיהם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה