יום ראשון, 8 במאי 2016

אמור, עליה ד, נצח בשבוע

אמור, עליה ד, נצח בשבוע. ויק' כג,כב: "ובקצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקצרך, ולקט קצירך לא תלקט; לעני ולגר תעזב אתם. אני י-הוה א-להיכם".
לא מספיק שהבאת מתבואתך את מנחת העומר לה'; אין זה יפטור אותך מהמתנות אשר הנך מחויב להעניק לעניים, לנזקקים. ויבהיר האוה"ח הק' (בשם חז"ל על תורת כהנים) שרמז ה' בזה שכל מי שנותן לקט שכחה ופאה, מעלה עליו כאלו בית המקדש קים, והוא מקריב קרבנותיו לתוכו -עכ"ל. והם לקט, דהיינו כמויות קטנות של תבואה שנופלות לו לקרקע תוך כדי הקצירה; שכחה, אלומות ששכח בשדה וכמותן קטנה ולא ימצאן כי אם יצא לחפש אחריהם במיוחד; ופאה, התבואה אשר בקצות שדהו -התורה לא מגדירה כמות אך חז"ל קבעו שיהיה לפחות אחד מששים של כל השדה-: כל זה לא יקצור ולא יאסוף, כי אם יעזוב לעניים שיקבצוהו ויאספוהו לעצמם; וגם לא ישמור לעני מסוים, אלא המקדים והחרוץ מגיעים ראשונים ונוטלים להם. ישכיל המתבונן בדברי קדשו, ויראה אשר מה שיקריב משדהו לטובת הנזקק לעזרה, זה מתקן את המקדש שבתוך לבו שם מבקש ה' לשכון, ויהיה ממש כאילו הוא מקריב את הקרבנות שהוא מחויב להביא למקדש, גם כאשר בעוונותינו אין עמנו בית המקדש ועבודת הקרבנות מושבתת. ראה אשר אינה מושבתת, כי אצל בעלי החסד מתוך יראת ה' אמתית ולב מתוקן, היא מתקיימת בל תפסוק, והעולם מתמתק ומתקיים עליה.
לא לעמותות, לא אל מול כלי התקשורת; פשוט, "לעני ולגר תעזב אתם" = 1319. ולא רק שזה יהיה כאילו הקרבת קרבנות, אלא שיעלה על מעלת התפלה, כנאמר [יש' לח,ב] "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל י-הוה"; כי התפלה באה במקום הקרבנות, והצדקה (אשר מתקנת מצב של צדק אמתי בחברה) עולה על כולם, כפי שמפורש (יח' כ,לז) "במסרת (במסורת) הברית". "לעני ולגר תעזב אתם. אני י-הוה א-להיכם" = 1512, ועל כך [תהי' סז,ח] "יברכנו א-להים, וייראו אותו כל אפסי ארץ", (יהו' כד,יז) "וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה", (ויק' כה,י) "ושבתם איש אל אחזתו" לשלום, כי צדיק ה' ומשפט צדק תעשה, (דה"ב ו,ל) "ונתתה לאיש ככל דרכיו".
ברם, קחו ללבכם: "ובקצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקצרך, ולקט קצירך לא תלקט; לעני ולגר תעזב אתם. אני י-הוה א-להיכם" = 5960; [דב' כח,א] "והיה אם שמע תשמע בקול י-הוה א-להיך, לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום, ונתנך י-הוה א-להיך עליון על כל גויי הארץ", כדי שתשפיע שלום של אמת לתיקון העולם בישועה גדולה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה