יום שבת, 29 באוגוסט 2015

כי תבוא, עליה א, חסד בשבוע

כי תבוא, עליה א, חסד בשבוע. דב' כו,ט: "ויבאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש".
כמה פסוקים למעלה, התורה פותחת בצווי מצוות הביכורים, התקפה כאשר עם ישראל יושב בארצו באופן מתוקן, והכהנים משרתים בבית המקדש בירושלים. אז, תקח את ראשית הפירות אשר תצמחנה כל שנה באדמתך, ותביא אותן תרומה בחג השבועות, אל בית המקדש. ובין כל אשר תזכיר במעמד מסירת התרומה אל הכהן, תצהיר אשר ה' הוציאך ממצרים והנהיגך במדבר ארבעים שנה, "ויבאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש" = 3028, לזכור שדוקא במצוה זו אתה כבי' משלם על זכותך לשבת לבטח, כי הארץ נתנה לך (יח' מה,ו) "לעמת תרומת הקדש, לכל בית ישראל". לעומת אשר תתרום בקדושה, אשר תרים דרך הזוכים בתרומתך לא-לאהיך, תקבל את הארץ לשבת בה בבטחה ובשלום. "תרומת הקדש" = 1455, משמעותה אשר (דה"ב יא,טז) "לבקש את י-הוה א-להי ישראל באו", אשר (תהי' קמז,ו) "משפיל רשעים עדי ארץ" ואוהב את חסידיו, העושים חסד במלוא ההדר והיופי עד כדי שמתקנים את בחינת "תפארת שבחסד".
הזה עליו נאמר "ויבאנו אל המקום הזה" = 314 הוא (ברא' מט,כה) "שד-י", הא-ל שאמר די לסבלך ונגלה אל משה בשם מידת החסד שבו (כפי שמובא בריש פ' וארא). הארץ הזו היא (ברא' כז,ג) "השדה", בחינת מלכותך הכרוכה במלכותו ית', שדה המזוהה עם הפרד"ס שהציב לפניך למסע תודעתך, ואת שניהם עליך לעבוד בקדושה מתוך שמחה. ואף אם בעוונותיך תקיא אותך הארץ, (דב' ל,ד) "יקבצך י-הוה א-להיך" מכל מקום אליו תישלח להיטהר במקוה הגלות, (דב' לא,ב) "וי-הוה אמר אלי" (תהי' לג,ט) "כי הוא אמר ויהי", (ברא' לא,יג) "ושוב" אל ה' א-להיך(ישע' יט,כב) "ושבו" אל י-הוה כל אשר, הן בגוף והן בנפש, שהו (ירמ' כ,ו) "בשבי". ויקראו מנהיגיהם (תהי' סח,כז) "ברכו א-להים", וישיבו העם (תהי' סח,לו) "ברוך א-להים". ואז יודו לה' על ההזדמנות לתקן, וינהגו באהבה איש אל רעהו מתוך השגתם אשר ה' (מש' יב,א) "אהב מוסר".
ובדרך זו, "ויתן לנו את הארץ הזאת" = 1662, להודיענו אשר [מש' כ,י] "אבן ואבן, איפה ואיפה, תועבת י-הוה גם שניהם", כי רק אם תלך בדרך ה' לעשות צדקה ומשפט יקיים ה' אותך על אדמתך, מתוך כך שינחילנה (יש' מו,יג) "לישראל תפארתי". ולא תסטה לחשוב שמהרגע שהארץ נאחזת בידך תהיה כבר פטור מן המצוה, כי אם תחלל את הקודש יקום מתוכך מוכיח אשר יתמה (מ"א כא,יט) "הרצחת וגם ירשת?", ויקרא לך לזכור את כל אשר עשה עמך ה' עד כה ולשוב אליו בתשובה שלמה להמתיק את דינך הברור.
כי בחינת שובך אל "ארץ זבת חלב ודבש" = 1052 היא ככתוב (איוב ב,יג) "וישבו (וישובו) אתו לארץ", ורק אתו ית', עליו נאמר (תהי' לד,יט) "ואת דכאי רוח יושיע", כי הוא [תהי' לג,טו] "היצר (היוצר) יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם", והודיעך אשר יקבל (ברא' לג,י) "ולקחתי מנחתי", תרומת הקודש, אשר תרים לה' בכהנים, בלויים, בעני ובאביון, ביתום ובאלמנה, להיות אור לגוים ולהוות כלי שלום בחלקך.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה